Считано от 31.03.2018 г. влезе в сила новият Закон за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г., (ЗМИП) с който беше отменен досега действащият Закон.

 
 
Какво е най-важното, което трябва да знаем? Попадаме ли в обхвата на новия закон? Отговори на тези въпроси и други ще получите по време на Семинара на тема “Новия Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане”
 
Програма на семинара:

 • Въведение. Същност на понятието „изпиране на пари“ . Национална и европейска правна рамка; Задължени субекти по ЗМИП;
 • Извършване на комплексна проверка на задължените лица. Общи правила за прилагане на мерките за комплексна проверка. Особени правила и изключения при прилагането на мерките за комплексна проверка. Разширена и опростена комплексна проверка;
 • Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията. Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация. Изясняване на произхода на средствата;
 • Деклариране на действителните собственици пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 • Съхраняване на информация и статистически данни;
 • Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари. Защита на информацията и лицата;
 • Изготвяне на оценка на риска от задължените субекти;
 • Вътрешна организация и контрол на задължените лица. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Създаване на специализирани служби от страна на задължените лица;
 • Контрол върху дейността на задължените субекти от страна на ДАНС. Наказателни разпоредби. Санкции.
 • Връчване на сертификати
 •  
  Семинарът е предназначен за:
   

 • Финансови институции;
 • Обменни бюра;
 • Застрахователни дружества;
 • Лизингови дружества;
 • Инвестиционни посредници и управляващи дружества;
 • Пенсионноосигурителни дружества;
 • Счетоводители, одитори и данъчни консултанти;
 • Нотариуси; Правни консултанти; Частни съдебни изпълнители;
 • Брокери на недвижими имоти;
 • Търговци на едро;
 • Организатори на хазартни игри;
 • Възложители на обществени поръчки;
 • Лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;
 • Професионалните спортни клубове;
 • Политическите партии;
 • Юридически лица с нестопанска цел.
 •  
  Лектор Адвокат Васил Полихронов член на Адвокатска колегия, гр. Варна
  Адвокат Васил Полихронов специализира над 10 години в областите търговско и финансово право. Практиката му е свързана с консултирането на български и чуждестранни компании, опериращи в различни отрасли, включително с изготвянето на становища, правни анализи и разработване на юридически стратегии за развитие на бизнеси в съответствие с приложимата нормативна уредба. Притежава богат опит в производства пред надзорни органи като Българска народна банка, Държавна агенция за национална сигурност, Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на личните данни.
  Работил е по редица производства в сферата на превенцията срещу изпирането на пари, включително свързани с приложението на изискванията на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане; проверки, извършвани от контролни органи; изготвяне и проверка за съответствие с нормативната уредба на вътрешна документация на задължени по закона лица и др. Консултира различни задължени, по Законa за мерките срещу изпирането на пари, лица.

   
  Продължителност: 6 уч. ч.
   

  Дати и място на провеждане:
  13 април 2019 г. от 10:00 ч.
  или
  14 април 2019 г. от 10:00 ч.;
  гр. Варна, бул. “Ген. Колев” №92, вх.2, ет.1
  “Богоя-М” ООД, Конферентна зала

   
   
  The-Price-Good-q copy

 • Цена на семинара: 125 лв. с включени материали и кафе пауза/обяд;
 • Отстъпка при записване на повече от един представител на организация: 10% отстъпка 112.50 лв.
 •  
   
   
   
   
  Таксата може да заплатите по банков път или на място в офиса.
  Обслужваща банка: Юробанк България АД
  IBAN: BG82BPBI79451069380201
  BIC: BPBIBGSF
   
  Заяви участие
   
   
   
  Future-of-online-education

  Информация може да получите на следните телефони:
  052 613 071;
  0879 972 787;
  0895 776 205;
   

  Facebookgoogle_plus