• Редовна форма на обучение – обучението в колежа е с продължителност 2 учебни години, като всяка от тях е разделена на по два семестъра. Обучението се осъществява по разписание на учебните занятия, изготвено от колежа. Оценяването на знанията на колежаните е въз основа на текущ контрол по всеки учебен предмет и оформяне на срочни и годишни оценки.
 •  

 • Задочната форма на обучение е регламентирана в чл. 78 и чл. 82 от Правилника за прилагане на закона на народната просвета (ППЗНП). В задочна форма на обучение учебното съдържание се организира в очни занятия за четири семестъра – 2 учебни години. Оценяването на знанията се осъществява чрез полагане на изпити по учебните предмети за съответния учебен семестър.
 •  

 • Самостоятелна форма на обучение е регламентирана в чл. 78 и чл. 84 от ППЗНП. Обучението се осъществява с продължителност от 1 или 2 учебни години- по индивидуален план за всеки колежанин /при записани минимум 7 лица в една специалност/ при следните условия:
  1. - за лица, желаещи да завършат обучението си в други срокове, чл. 84, ал. 2 от ППЗНП;
   - за лица, придобили втора или трета степен на професионална квалификация по съответната специалност.
   * При самостоятелната форма на обучение колежаните се подготвят сами по предметите, включени в учебния план на избраната специалност, по предварително осигурени конспект и литература. Изпитите по учебните предмети се полагат в колежа.
   * Изпитите по учебните предмети от цикъла на учебна и производствена практика от учебния план задължително се полагат в колежа.
   * След приключване на обучението колежаните полагат държавни изпити по теория и практика на професията / специалността.