ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „БОГОЯ“ предлага валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, за получаване на професионална квалификация по специалност, извън двугодишното обучение.

Процедурата по валидиране се извършва в съответствие с Наредба №2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от Министъра на образованието и науката (обн. – ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г. , в сила от 01.01.2015 г.).
Валидират се знания, умения и компетентности придобити в хода на трудовия стаж на лицето, работещо или продължава да работи по професията (или близка до нея) или чрез неформално или самостоятелно учене.

Валидирането завършва с полагане на:
- държавен изпит по теория и практика на професията за признаване на степен на професионална квалификация;
- държавен изпит по теория и по практика на професията за признаване на професионална квалификация по част от професията;

Процедурата по валидиране включва:

1. Установяване на придобитите от лицето знания, умения и компетентности въз основа на представени документи, доказващи придобития трудов стаж, практически опит, обучение и др. ,или придобити чрез самостоятелно учене. 
Процесът включва: проверка на представените документи (ако има такива); съпоставяне и оценка на придобитите от лицето знания, умения и компетентности ( чрез тестове).

2. При необходимост лицето може да бъде насочено към допълнително обучение ( обучението се организира от колежа срещу заплащане).

3. Полагане на изпити и удостоверяване на придобитите от лицето знания, умения и компетентности.

Лицата, успешно преминали процедурата по валидиране получават :
Свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация за ІV степен – /Образец 3 – 54 В/, или

Удостоверение – /Образец 3 – 37 В/ за валидиране на професионална квалификация по част от професията (по образци на МОН).