Пълният курс на обучение по специалност “Организация и управление на хотелиерството” е част от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” и Ви дава възможност да придобиете най – високата IV-та степен на професионална квалификация.

След приключване на обучението получавате Свидетелство за професионална квалификация по Професия „Хотелиер”, Специалност „Организация и управление на хотелиерството”.

Учебният план е разработен съгласно Закона за народната просвета, ЗСООМУП, Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма ”Г”.

Двугодишният курс на обучение ще Ви даде знания и умения по организация и функциониране на ресторанта и кухнята, технология на хотелиерското обслужване, организация и управление на малко предприятие в туризма, счетоводство, чужд език, софтуерни продукти и много други практически знания и умения за изпълнение на широк спектър от длъжности в хотелиерския бизнес.

Лице придобило IV- та степен на професионална квалификация може да организира и ръководи цялостния процес по посрещане, настаняване и изпращане на гостите.

Възможност за професионална реализация както като мениджъри на хотели и ресторанти, така и като обслужващ персонал в сферата на туризма.

Такса за един учебен семестър:
 

  • редовна форма на обучение: 580,00 лева
  • задочна форма на обучение: 550,00 лева
  • самостоятелна форма на обучение: 570,00 лева
  •