Курсове направлене “Селско и горско стопанство”:

„Растениевъд“, код 621030 – “Зеленчукопроизводство”, код 6210303- II степен

„Техник в лозарството“, код 621020 – „Растениевъство“, код 6210201- II степен