Брой учебни часове в редовна форма на обучение: 1326 часа

Брой учебни часове в задочна форма на обучение: 776 часа

Професията “Гувернантка” е една от най – иновативните и актуални  професии, включени в СППОО. Тя е част от професионалното направление “Услуги за дома”.

Пълният курс на обучение по специалност “Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия” Ви дава възможност да придобиете най – високата IV-та степен на професионална квалификация.

След приключване на обучението получавате Свидетелство за професионална квалификация по професия “Гувернантка”, специалност „Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия“.

Учебният план е разработен съгласно Закона за народната просвета,  ЗСООМУП, Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма ”Г”.

По време на обучението колежаните придобиват знания и умения по: анатомия и физиология, хигиена и хранене, детска психология, основи на възпитанието, основи на педагогиката, теория и методика на играта, отглеждане на детето, организация на дейностите на детето в семейна среда, семейна педагогика, специална педагогика, андрагогика, методи на социална работа, детска литература, и др.

Лице, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията “Гувернантка”, може да заема длъжности, включени в единична група 531 “Персонал, грижещ се за деца, и помощници на учители”, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Лице, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професия „Гувернантка“ може да се грижи за възпитаването, обучението и социализацията на деца и ученици, да ги придружава за участие в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: типове и видове игри, ателиета, центрове и кътове по интереси и способности и занимания, ситуации с тях, да сервира и отсервира храната им, да следи за изпълнението на здравословния дневен режим.
Взема участие и подпомага подготовката за процеса на обучение в училище, ако децата са в училищна възраст. Гувернантката участва в подготовката и самоподготовката на индивидуални занимания, свързани с етапа на образование на детето/ученика. Грижата на гувернантката за детето включва: съблюдаване на режима му през деня, приготвяне на храна, хранене, разходка, поддържане на ред в детската стая, посещение при педиатър (при нужда), занимания с образователна цел с детето, познаване на различни подходи и методи за психическо, физическо и социално развитие на детето от 0- до 13-годишна възраст.

 
Такса за един учебен семестър:
 

  • редовна форма на обучение: 500,00 лева
  • задочна форма на обучение: 480,00 лева
  • самостоятелна форма на обучение: 450 лева