Изисквания към кандидатите: да имат общи познания в областта на фитнеса и добра физическа подготовка.

Професията “Инструктор по фитнес” е една от най – иновативните и актуални  професии, включени в СППОО. Тя е част от професионалното направление “Спорт”.

Пълният курс на обучение по специалност “Фитнес” Ви дава възможност да придобиете най – високата IV-та степен на професионална квалификация.

След приключване на обучението получавате Свидетелство за професионална квалификация по професия “Инструктор по фитнес”, специалност „Фитнес“.

Учебният план е разработен съгласно ЗПУО, ЗСООМУП, Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма ”Г”.

По време на обучението колежаните придобиват знания и умения по: теория и методика на спортната тренировка, анатомия и физиология на човека, педагогика и андрагогика, спортно – педагогическа специализация, физиология на физическите упражнения, биомеханичен анализ на физическите упражнения, хранене и фитнес, теория и методика на кондиционната подготовка, спорт и социално дело, фитнес и културизъм, спортни съоръжения, медицинско обслужване при спортни дейности, спортна психология и мн. др.

Лице, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията “Инструктор по фитнес”, може да заема длъжности, включени в единична група 3423 “Фитнес инструктори и ръководители на програми за отдих и спорт” от Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Може да заема длъжността „Инструктор по фитнес“ във всички спортни организации – юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта (спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации).

Инструкторът по фитнес може да се реализира професионално и в спортните клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт (акционерни дружества) – професионални спортни клубове, или в сдружения с нестопанска цел – професионални спортни клубове.

 
Такса за един учебен семестър:
 

  • редовна форма на обучение: 1100,00 лева
  • задочна форма на обучение: 700,00 лева
  • самостоятелна форма на обучение: 700,00 лева