Професията “Спортен масажист” е една от най – иновативните и актуални професии, включени в СППОО. Тя е част от професионалното направление “Спорт”.

Пълният курс на обучение по специалност “Спортен масаж” Ви дава възможност да придобиете най – високата IV-та степен на професионална квалификация.

След приключване на обучението получавате Свидетелство за професионална квалификация по професия “Спортен масажист”, специалност „Спортен масаж“.

Учебният план е разработен съгласно Закона за народната просвета, ЗСООМУП, Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма ”Г”.

По време на обучението колежаните придобиват знания и умения по: теория и методика на спортната тренировка, теория и методика на физическото възпитание, анатомия и физиология на човека, педагогика и андрагогика, физиология на физическите упражнения, спортно-педагогическа специализация, хранене и спорт, спортен травматизъм, спортна медицина и хигиена, спортен масаж, спорт и социално дело, физиотерапия и рехабилитация, балнеология и рехабилитация, управление на спорта, медицинско обслужване при спортни дейности и др.

Лице, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията “Спортен масажист”, може да заема длъжности, включени в единична група 3255 “Приложни специалисти във физиотерапията”, както и на други длъжности от посочените групи, включени при актуализиране на НКПД.

Лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация по професията “Спортен масажист”, могат да работят във всички спортни организации – юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и туристически дейности, развиват и популяризират физическото възпитание, спорта и туризма (национални спортни организации, спортни федерации, спортни и фитнес клубове и др.).

Те могат да работят и на кораби за круизен туризъм, където има условия за провеждане на спортни активности, в хотели, както и на други подходящи места, които се занимават с организиране на различни видове спортни дейности.

 
Такса за един учебен семестър:
 

  • редовна форма на обучение: 1200,00 лева
  • задочна форма на обучение: 750,00 лева
  • самостоятелна форма на обучение: 750,00 лева