На 24.06.2016 година в конферентната зала на "Богоя - М" ООД се проведе встъпителната пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.002-0052-C01 "SMART АКТИВНИ чрез обучение и заетост" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На пресконференцията присъстваха представители на бенефициента – "Богоя - М" ООД, специалистите, които ще предоставят услугите и представители на целевата група. Ръководителя и координатора на проекта Милка Кънева и инж. Фани Фотева запознаха присъстващите с основните цели и очаквани резултати при реализацията на проектното предложение.

На 24.06.2016 година в конферентната зала на “Богоя – М” ООД се проведе встъпителната пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.002-0052-C01 “SMART АКТИВНИ чрез обучение и заетост” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На пресконференцията присъстваха представители на бенефициента – “Богоя – М” ООД, специалистите, които ще предоставят услугите и представители на целевата група. Ръководителя и координатора на проекта Милка Кънева и инж. Фани Фотева запознаха присъстващите с основните цели и очаквани резултати при реализацията на проектното предложение.