на професионална квалификация, придобита чрез неформално или самостоятелно учене,

съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 г. на Министерство на образованието, в сила от 01.01.2015 г. Untitled-2

 

Валидирането е процес на оценяване, признаване и официално документиране на съответствието между:

 • придобити чрез неформално и самостоятелно учене знания, умения и компетентности
 • държавните образователни изисквания за професията.
 •  

  В ежедневната си дейност обикновено придобивате нов житейски и социален опит, нови знания, практически умения и компетентности, за които нямате предварителна подготовка. За да ги удостоверите, ще Ви е необходим документ.

   

   Кой има право да валидира знанията, уменията и компетентностите си?:

 • всички лица с продължителен трудов опит, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация;
 • имигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без наличен документ за професионална квалификация;
 • имигранти с придобита професионална квалификация в страните, от които идват, но без наличен документ за професионална квалификация;
 • нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетентности от своя личен и трудов опит;
 • лица без призната професионална квалификация;
 • лица преждевременно напуснали училище;
 • лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от ежедневните дейности, свързани с работата, семейството или свободното време.
 •  
  Икономическите и технологични промени провокират хората по свое желание, самостоятелно или чрез неформално учене да усвояват нови професионални знания и умения, които да бъдат официално признати.
  Вероятно Вие притежавате знания, умения и компетентности, придобити от Вас ежедневно на работното място, докато домакинствате или помагате в семейния бизнес, докато участвате в дейността на различни структури на гражданското общество, чрез възможностите на виртуалното пространство и др.
  Валидирайте Вашите знания, умения и компетентности!

  The-Price-Good-q copy copy

  Цената се определя в зависимост от това дали се налага да получите допълнителна подготовка по теория и практика на съответната професия или част от професия или представените Вас документи са достатъчни за явяване на изпит по теория и практика.
  В цената е включена документацията и обработката ѝ, изготвянето на порт фолио и индивидуален план, изготвяне и проверка на тестовете, провеждане на консултации при необходимост, както и организацията и провеждането на присъствените държавни изпити по теория и практика, оценка на знанията от комисията, издаването на документ.

  why_us_header
  Продължителността на валидирането зависи от това: какво ще валидирате – само един резултат от учене, част от професия или специалност колко убедителни са представените от Вас доказателства и имат ли те връзка със заявената за валидиране професионална квалификация? До колко ще имате възможност да спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.

  Untitled-1

  1. Свържете се с нас
  на телефон +359 52 61 30 71 или направете запитване на bogoia_m@abv.bg, и ще Ви осведомим за основните етапи на валидирането, за тяхното съдържание, както и ще Ви бъде оказана помощ да идентифицирате професията, която имате реална възможност да валидирате.

  2. Представете документи и доказателства.
  Например: трудова книжка и/или длъжностна характеристика, и/или атестация от работодател, и/или препоръки, и/или сертификати, и/или изработени от Вас изделия и други. Всички представени от Вас документи, свързани със заявената за валидиране професионална квалификация, ще бъдат включени във Вашето портфолио.
  А ако нямате документи можете да попълните тест, който ще послужи за идентифициране на знанията Ви по отделните компетенции, а с изпълнение на определена практическа задача ще докажете и практическите си умения. Знанията и уменията Ви ще бъдат оценени от назначена комисия по валидиране.

  3. Първоначална оценка на комисията.
  Ако чрез представените от Вас документи сте доказали в пълна степен съответствие с изискванията на ДОИ, то комисията ще Ви допусне до явяване на изпити за придобиване на съответната професионална квалификация. А ако представените документи не са достатъчни за допускане до изпити, комисията Ви предлага индивидуален план за допълнително обучение по теория и практика.

   
  Какви са функциите на комисията по валидиране? Комисията има за цел да обсъди, Вашето портфолио или, ако нямате такова, резултатите от теста и практическата задача, които сте решили, и да прецени доколко знанията и уменията Ви съответстват на държавното образователно изискване (ДОИ) по избраната от Вас професия.

   
  4. Изготвяне на индивидуален план и препоръки за обучение
  Комисията ще изготви индивидуален план: допълващо обучение (ако е необходимо) по теория, което се провежда най-често чрез самостоятелна подготовка и допълващо практическо обучение, което може да се проведе в избрана от Вас фирма или институция. За провеждането на допълващото обучение и практика Вие ще получите указания за възможните източници на информация печатни и/или електронни. Всички стъпки за успешно приключване на процеса по валидиране на професионална квалификация са предвидени във Вашия индивидуален план, който ще бъде изготвен изцяло съобразно личните и служебните Ви ангажименти. В индивидуалния план се записват всички планирани дейности, тяхното съдържание, срокове за изпълнението им и очакваните резултати.

  5. Финализиране на валидирането.
  Ако чрез представените от Вас документи сте показали в пълна степен съответствие с изискванията на ДОИ или след като изпълните своя индивидуален план, комисията по валидиране ще Ви допусне до явяване на изпити за придобиване на професионална квалификация. Форматът на изпитите зависи от това дали валидирате професионална квалификация по цяла професия или по част от професия. Когато валидирате професионална квалификация по част от професията, ще се явите на изпит по теория и практика по задания, определени от ЦПО. Когато валидирате професионална квалификация по професия, ще се явите на изпитите по Националната изпитна програма за професията (НИП), която можете да откриете на сайта на Министерството на образованието и науката.

  College hat

  6. Сертифициране.
  След успешно приключване на процеса, Вие ще получите сертификат за валидиране на професионална квалификация по професия или по част от професия. В сертификата за валидиране се вписва наименованието на успешно валидираната професия или част от професия, включените в нея професионални компетентности или резултати от ученето. Притежателят на сертификат за валидиране на професионална квалификация по част от професията има същите права и възможности, както притежателя на удостоверение за професионално обучение. Притежателят на сертификата за валидиране на професионална квалификация по професия има същите права и възможности, както притежателя на свидетелство за професионална квалификация.

   Какви са ползите от валидирането?
  Възможността човек да работи и да получава добри доходи зависи в голяма степен от неговите знания, умения и компетентности. Икономическите и технологични промени провокират хората по свое желание, самостоятелно или чрез неформално учене да усвояват нови професионални знания и умения, които да бъдат официално признати.
   

  ВАЛИДИРАНЕТО НА ПРИДОБИТИЯ ОТ ВАС ОПИТ ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ

 • Дава възможност за „визуализация“ на знанията, уменията и компетентностите Ви, придобити чрез неформално или самостоятелно учене;
 • Създава нови възможности за признаване на квалификация, ако сте напуснали преждевременно обучението си по професия;
 • Разширява достъпа Ви до формално образование и обучение;
 • Подобрява мотивацията Ви за учене и развитие;
 • Повишава възможността за трудова реализация, за запазване на работното място, за по-добро кариерно развитие, за повишаване на трудовото Ви възнаграждение;
 • Дава Ви възможност за по-бърз и по- гъвкав път за получаване на документ за придобита квалификация в сравнение с традиционното обучение
 • Позволява уменията, които сте натрупали в живота, да придобият пазарна стойност.
 •  

  why-us copy
  Частен професионален колеж “Богоя” е лицензиран от МОН със Заповед РД 14-97/26.11.2014 г.
  Център за професионално обучение “Богоя” е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение по 97 специалности с лицензия №201112918.
  Ние ще Ви осведомим за основните етапи на валидирането, за тяхното съдържание, както и ще Ви окажем необходимата помощ да идентифицирате професията, за която ще имате реална възможност да валидирате, съгласно лицензиите на ЦПО и КОЛЕЖА.


  contact-us copy2