ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

-Предотвратяване на деквалификацията на младежите;

-Превенция срещу “изтичането на мозъци”;

-Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация;

-Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа;

-Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

ОБЕКТ И ОБХВАТ

Програмата се реализира в два компонента. Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”; Обект на Компонент 2 са младежи до 24 г. завършили професионално образование през последните 24 месеца, без трудов стаж по професията, по която са придобили квалификация, и регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”. Работодатели по Компонент 1 са публични администрации – централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации. По Компонент 2 работодателите са от частния сектор. Програмата се реализира на територията на цялата страна. По Компонент 1 министърът на труда и социалната политика утвърждава квоти с работни места.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1.Териториалните поделения на Агенцията по заетостта, с подкрепата на областните и общинските администрации, осъществяват информационна кампания за запознаване с Програмата и възможностите, които тя предлага.

2.Териториалните поделения на Агенцията по заетостта осъществяват посредническа дейност по информиране и мотивиране на работодателите и младежите за увеличаване на заетостта.

3.Извършване на подбор на младежите, съгласно изискванията на работодателите.

4.Наемане по трудово правоотношение на всички безработни лица, включени по Програмата.

5.Мониторинг на изпълнението на Програмата.