Частна професионална гимназия по мода и модна стилистика “Богоя” – Варна е създадена на 09.05.1996 г., и извършва дейността си, съгласно Заповед № РД 14 – 144 / 09.05.1996 г. на Министерството на образованието и науката, обн. в ДВ, бр. 55 / 09.05.1996 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 14 – 171 / 19.11.2004 г.

Функционирането към настоящия момент на ЧПГММС “Богоя” – Варна се извършва съгласно изискванията на Закона за народната просвета и Чл. 9, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, и се актуализира ежегодно с Удостоверение от Регионалния инспекторат по образованието – гр. Варна, Изх. № 0607 – 13 / 11.11. 2009 г.

При създаването си Училище по мода и модна стилистика “Богоя” – Варна провежда курсове по “Шивачество” и “Моден дизайн”. Така създава кадри за нуждите и развитието на шивашката промишленост, както и формира знанията, уменията и въображението на бъдещите дизайнери – творци.

Със Заповед № РД 14 – 155 / 30.09.2004 г. на Министерството на образованието и науката Колежът става Частна професионална гимназия по мода и модна стилистика “Богоя”. Гимназията разширява професионалният си обхват, като освен професиите “Моделиер – технолог на облекло”, “Оператор в шевното производство” и “Шивач”, прибавя тъй актуалните професии “Фризьор” и “Козметик”, наречени “най-чистите занаяти на Европа”.