ГУВЕРНАНТКА

Професионално направление: № 814 Услуги за дома
Професия: № 814020 Гувернантка
Специалност: № 8150402 Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия
Форма на обучение: дневна / задочна / самостоятелна

Минимално входящо образователно равнище: завършено средно образование
Продължителност на обучението: до 2 (две) години
Организационна форма на обучение: квалификационен курс

За обучение по професията „Гувернантка“ с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.

Придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професията „Гувернантка“ може да се грижи за възпитаването, обучението и социализацията на деца и ученици, да ги придружава за участие в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: типове и видове игри, ателиета, центрове и кътове по интереси и способности и занимания, ситуации с тях, да сервира и отсервира храната им, да следи за изпълнението на здравословния дневен режим. Взема участие и подпомага подготовката за процеса на обучение в училище, ако децата са в училищна възраст. Гувернантката участва в подготовката и самоподготовката на индивидуални занимания, свързани с етапа на образование на детето/ученика. 

Грижата на гувернантката за детето включва: съблюдаване на режима му през деня, приготвяне на храна, хранене, разходка, поддържане на ред в детската стая, посещение при педиатър (при нужда), занимания с образователна цел с детето, познаване на различни подходи и методи за психическо, физическо и социално развитие на детето от 0- до 13-годишна възраст.

Основните трудови дейности на гувернантката са свързани със: организация на дневния режим на детето (хранене, отдих, образование: възпитание, социализация и обучение, хигиена и др.); организация, обезпечаване и грижи за детето по време на отдих; общуване с детето в съответствие с индивидуалните му особености по време на обслужване, хранене и подготовка за сън; оказване на долекарска медицинска помощ при необходимост, организиране на игрови дейности и използване на различни дидактически материали; създаване на безопасни условия за игра и обучение на детето.

От гувернантката се изисква да притежава следните професионално-личностни качества: общителност, коректност, почтеност, уважение, подреденост, упоритост, издръжливост, самодисциплина, амбиция, организираност, точност, милосърдие, човечност, състрадание, мъдрост, търпеливост, емпатийност, отговорност и самоконтрол, тактичност, толерантност, реална самооценка.

При изпълнение на задълженията си гувернантката трябва да спазва професионалната етика. За качествено упражняване на професията е задължително да притежава добри комуникативни умения, както и да владее чужд език на ниво, позволяващо и да осъществява ефективна комуникация.

Работното място на гувернантката е в условията на дома на детето/ученика или в центрове за целодневно или почасово отглеждане, обучение и възпитание на деца от 0- до 13-годишна възраст.

При изпълнение на своята трудова дейност гувернантката осъществява контакти с деца, родители, настойници и роднини, колеги и др.

В своята ежедневна работа използва прибори и пособия за хранене на децата съобразно възрастта им, пособия за обезпечаване на детския тоалет. Използва информационни и дидактически средства и методи за психическото, социалното и физическото развитие на детето. При осъществяване на дейността си гувернантката спазва действащите законови и подзаконови нормативни актове на Република България, касаещи правата на детето – Закон за закрила на детето, Етичен кодекс за работа с деца и др., имащи отношение към упражняването на професията.

Работното време на гувернантката се определя от типовата длъжностна характеристика и се договаря с работодателя или със семейството на детето.

КАНДИДАТСТВАЙ

След успешно завършване на обучението ще получите следните документи:

Свидетелство за ІV степен на професионална квалификация – образец на МОН

Диплом на български и английски език

Приз „Дипломиран инструктор“

Референция за постигнати резултати

Грамота

КАНДИДАТСТВАЙ

Обучението се организира като квалификационен курс. Формите на обучение, в които можете да се обучавате са редовна, задочна и/или самостоятелна. Периодът на обучение по специалността е 2/две/ години, разпределени в рамките на 4 /четири/ семестъра.

КАНДИДАТСТВАЙ

Редовна

750лв.семестър

Задочна

650 лв.семестър

Самостоятелна

650 лв.семестър
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебният план е разработен съгласно ЗПУО, ЗСООМУП, Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма ”Г”.

КАНДИДАТСТВАЙ

Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Гувернантка“ имат възможност за реализиране според търсенето на пазара на труда и изискванията на съвременното общество за отглеждане, възпитание и обучение на деца в домашни условия.

Те могат да постъпват на работа на длъжности (професии), включени в единична група 531 „Персонал, грижещ се за деца, и помощници на учители“, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.