КАНДИДАТСТВАЙ

ИНСТРУКТОРСКА ДЕЙНОСТ ПО КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ

Професионално направление: № 815 Фризьорски и козметични услуги
Професия: № 815040 Инструктор
Специалност: № 8150402 Инструкторска дейност по козметични услуги
Форма на обучение: дневна / задочна / самостоятелна

Минимално входящо образователно равнище: завършено средно образование
Продължителност на обучението: до 2 (две) години
Организационна форма на обучение: квалификационен курс

Професията “Инструктор” е една от най – новите и иновативни професии, която е включена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
Ниво на квалификация според Европейската квалификационна рамка (ЕКР) – 5.
Ниво на квалификация според Националната квалификационна рамка (НКР) – 5.
Специалността е подходяща за лица, които притежават знания, умения и компетентности по професия „Козметик“, специалности „Козметика“ или „Организация и технология на козметичните услуги“.

Инструкторът, придобил ІV степен на професионална квалификация организира и провежда обучението и подготовката на специалисти по „Козметика“ и „Организация и технология на козметичните услуги“. Във връзка с това трудовите му дейности се формират в две основни направления: педагогически и базисни.
Педагогическите дейности са свързани с организация и подготовка на учебния процес, реализация на учебната програма, оценяване постиженията на учащите.

При подготовката на учебния процес инструкторът се запознава с изискванията към учебните планове, учебните програми и учебното съдържание, определя целите и подцелите на програмата, подбира учебното съдържание, избира форми, начини и средства на обучение, структурира учебното съдържание, планира отделните занятия.

За реализацията на учебната програма инструкторът: организира учебната среда, познава особеностите на възрастните обучаеми, определя целта и задачите на занятието, организира и контролира самостоятелната им работа.
За оценяване на постиженията инструкторът: разработва критерии за оценка на теоретичните знания, разработва критерии за оценка на практическите умения, познава и прилага начини за проверка и оценяване на постиженията, познава документите за удостоверяване на постиженията.

Базисните дейности са свързани с умения за: предоставяне на качествена услуга в съответствие с нейната технология; работа с клиенти и опазване здравето на клиента; познаване и правилно използване на козметичните средства; разпределяне на средства и обезпечаване на дейностите с необходимите човешки, финансови, материално-технически и информационни ресурси; изготвяне на финансови документи и отчети.
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор“ познават и прилагат в своята работа:
• основните педагогически принципи;
• основните взаимоотношения в процеса на обучение;
• личностно ориентирано обучение;
• специфични изисквания към организацията и провеждането на обучение на възрастни;
• особеностите на формите на обучение – дневна, вечерна, индивидуална, дистанционна и др.;
• методите на обучение – класически, интерактивни;
• спецификата на целите; готовност, очаквания и резултати от обучението;
• ролята на субективните и обективните фактори върху ефективността на учебния процес;
• проблемите, свързани с мотивацията на възрастните за учене.

КАНДИДАТСТВАЙ

След успешно завършване на обучението ще получите следните документи:

Свидетелство за ІV степен на професионална квалификация – образец на МОН

Диплом на български и английски език

Референция за постигнати резултати

Грамота

КАНДИДАТСТВАЙ

Обучението се организира като квалификационен курс. Формите на обучение, в които можете да се обучавате са редовна, задочна и/или самостоятелна. Периодът на обучение по специалността е 2/две/ години, разпределени в рамките на 4 /четири/ семестъра.

КАНДИДАТСТВАЙ

Редовна

850лв.семестър

Задочна

750 лв.семестър

Самостоятелна

850 лв.семестър
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебният план е разработен съгласно ЗПУО, ЗСООМУП, Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма ”Г”.

КАНДИДАТСТВАЙ

Съгласно НКПД-2011 придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор“ могат да заемат следните длъжности от единична група 2320: 2320-5009 „Преподавател, център за професионално обучение“, от единична група 5142:5142-2002 „Козметик“, от единична група 3343:3343-3007 „Организатор“ и 3343-3008 „Специалист“, и други подобни длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.