Фирмен мениджър

Професионално направление: № 345 Администрация и управление
Професия: № 345020 Фирмен мениджър
Специалност: № 3450212 Предприемачество и мениджмънт
Форма на обучение: дневна / задочна / самостоятелна

Минимално входящо образователно равнище: завършено средно образование
Продължителност на обучението: до 2 (две) години
Организационна форма на обучение: квалификационен курс

За обучение по професията „Фирмен мениджър“ с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит по друга сродна професия.

Фирменият мениджър организира дейностите в малки, средни и големи организации и/или предприятия от всички отрасли на стопанството. Той създава условия за здравословни и безопасни условия на труд на персонала. Фирменият мениджър познава характеристиките на отрасъла и използваните в производството суровини, материали и готови изделия, както и оборудването, обзавеждането и технологията на извършваните производствени дейности или услуги в предприятието.

Фирменият мениджър организира и участва в процеса на стратегическо и оперативно планиране на дейността на предприятието и изпълнява спазването на графиците, като в случай на отклонение взема подходящо решение.

Фирменият мениджър организира маркетинговата дейност на предприятието, анализира проучването на търсенето и предлагането на пазара на произвежданите стоки или услуги, след което предлага подходящи решения. Той поддържа картотека с доставчици и клиенти на предприятието, пряко участва при търговски преговори, разработване на оферти и сключване на договори с тях. Организира и участва в процесите на търговския обмен, представяне (презентиране) на дейността на предприятието пред настоящи и бъдещи партньори (български или чуждестранни).

Фирменият мениджър познава нормативните документи, свързани с дейността и документооборота в предприятието, участва в инвентаризации и комисии за оценка на текущите и нетекущите активи в предприятието, предлага придобиване или бракуване на машини, съоръжения и/или стопански инвентар.

Фирменият мениджър прави анализ на потребностите от наемане на персонал, участва в подбора и оценката на персонала, делегира права и задължения, съдейства за микроклимата, взема решения за повишаване квалификацията на заетите в предприятието лица. Той контролира спазването на вътрешнофирмения ред, условията за здравословни и безопасни условия на труд, работното време, поведението по време на работа, нивото и качеството на обслужване, на производствените графици, правата и задълженията по Кодекса на труда и другите нормативни документи, свързани с изпълняване на длъжностните характеристики на наетите лица.

Фирменият мениджър управлява маркетинговата дейност, анализира процесите на пазара, възможните рискове и предлага подходящите управленски решения. Той носи отговорност за взетите решения и резултатите от тяхното прилагане в дейността на предприятието. Той трябва да е носител на предприемачески идеи и да умее да управлява проекти, които да повишат количествените и/или качествените показатели от дейността на предприятието. Той контролира приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на предприятието и участва в управлението и анализа на финансово-икономическото състояние. Фирменият мениджър работи предимно в офис, но част от дейността му се осъществява в производствените помещения или извън предприятието. Той използва офис техника и приложни програмни продукти, свързани с изпълняваните от него дейности за планиране, организиране и управление на дейността на предприятието. Използването на чужд език подпомага контактите с чуждестранни търговски партньори.

Фирменият мениджър трябва да притежава лидерски и предприемачески умения, да демонстрира увереност пред търговските партньори, да има авторитет пред персонала и спазва морално-етични норми на поведение. Фирменият мениджър трябва да проявява отговорност, инициативност, коректност, прагматично мислене, комбинативност и да умее да оценява рисковете и възможните последици при вземане на управленски решения.

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви знания умения и компетентности ще получите

След успешно завършване на обучението ще получите следните документи:

Свидетелство за ІV степен на професионална квалификация – образец на МОН

Диплом на български и английски език

Референция за постигнати резултати

Грамота

КАНДИДАТСТВАЙ

Редовна

600лв.семестър

Задочна

570 лв.семестър

Самостоятелна

570 лв.семестър
КАНДИДАТСТВАЙ

Обучението се организира като квалификационен курс. Формите на обучение, в които можете да се обучавате са редовна, задочна и/или самостоятелна. Периодът на обучение по специалността е до 2/две/ години, разпределени в рамките на 4 /четири/ семестъра.

Учебният план е разработен съгласно ЗПУО,  ЗСООМУП,Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма ”Г”.

КАНДИДАТСТВАЙ

Съгласно НКПД-2011 придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Фирмен мениджър“ могат да заемат следните длъжности от единични групи 1321 „Ръководители в преработващата промишленост“, 1323 „Ръководители в строителството“, 1420 „Ръководители в търговията на едро и дребно“, 1439 „Ръководители на други услуги, н.д.“, 5221 „Собственици на малки магазини“, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.