СПОРТЕН МАСАЖИСТ

Професионално направление: № 813 Спорт
Професия: № 813060 Спортен масажист
Специалност: № 8130601 Спортен масаж
Форма на обучение: дневна / задочна / самостоятелна

Минимално входящо образователно равнище: завършено средно образование
Продължителност на обучението: до 2 (две) години
Организационна форма на обучение: квалификационен курс

Придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професия „Спортен масажист“ изпълнява своите задължения като част от професионалния екип, съгласно изискванията на спортната организация или фирмата, в която работи. 

Трудовите дейности, които извършва спортният масажист след приключване на обучението, са: 

 • проучване и анализиране на информацията, свързана с предпочитанията, психо-физическите особености и здравословното състояние на спортуващите кандидати за включване в масажни програми; 
 • разработване на концепции за структурата и насочеността на масажната програма – в зависимост от предпочитанията на клиентите, климатичните условия, особеностите и обекта на спортния масаж;
 • предлагане на концепцията за утвърждаване от ръководството, медицински лица, треньори, инструктори и др.; 
 • изготвяне на методична програма за структурата и насочеността на масажните процедури съобразно приетата концепция; 
 • адекватно прилагане на техниките на спортния масаж за отделните части на човешкото тяло; 
 • изпълняване на разновидностите на спортния масаж при спазване изискванията за показания и противопоказания; 
 • комбиниране на различни масажни методи за подобряване на психо-физическото състояние на спортуващите; 
 • съобразяване на изпълнението на масажа с възрастта, пола, соматотипа, вида спорт и спортния стаж; 
 • запознаване с техническите характеристики и параметри на уредите и другите технически средства, необходими за провеждането на различните масажни процедури;
 • подбиране и прилагане на подходящи намазващи средства, уреди и апарати за спортен масаж; 
 • запознаване на клиентите с характеристиките и параметрите на използваните при спортния масаж уреди, когато е необходимо; 
 • следене на функционалното състояние на масажирания; 
 • извършване на окончателна преценка за методиката на провежданата процедура съобразно индивидуалните възрастови и психо-физически особености на масажирания;
 • вземане на решение за корекция изпълнението на масажната процедура при необходимост; 
 • изготвяне на програми за провеждане на спортен масаж след тренировъчно или състезателно натоварване при спазване препоръките на ръководството и осигуряване на оптимални условия за почивка на спортуващия; 
 • изпълняване на предписанията на медицинските лица за режима на възстановяване след травми или заболяване; 
 • анализиране на постигнатите резултати в отделните масажни процедури или на определен етап от подготовката и уведомяване на ръководството за тях; 
 • изготвяне на писмени отчети и доклад за проведената дейност съобразно указанията на работодателя; 
 • проверка на санитарно-хигиенните условия на масажните помещения и съответствието им към изискванията на действащите в Република България стандарти и правила; 
 • участие в изготвянето на информационни и рекламни материали; 
 • запознаване на желаещите с възможностите на спортния масаж за въздействие върху психосоматичното им състояние при тренировъчна и спортно-състезателна дейност; 
 • осъществяване на професионален контакт с клиентите, колегите и ръководството.

Спецификата на дейността и условията на труд изискват от спортния масажист да бъде дисциплиниран, лоялен, наблюдателен, издръжлив при продължително физическо и психическо натоварване, отговорен, с нагласа за точно изпълнение на инструкции и указания, да използва съвременна специализирана литература и информационни технологии. Спортният масажист трябва да умее да работи в екип, да притежава добри комуникативни умения и умения да решава конфликти. При необходимост трябва да умее да оказва първа помощ и да използва средствата за гасене на пожари.

КАНДИДАТСТВАЙ

След успешно завършване на обучението ще получите следните документи:

Свидетелство за ІV степен на професионална квалификация – образец на МОН

Диплом на български и английски език

Приз „Дипломиран инструктор“

Референция за постигнати резултати

Грамота

КАНДИДАТСТВАЙ

Обучението се организира като квалификационен курс. Формите на обучение, в които можете да се обучавате са редовна, задочна и/или самостоятелна. Периодът на обучение по специалността е 2/две/ години, разпределени в рамките на 4 /четири/ семестъра

Редовна

1200лв.семестър

Задочна

750 лв.семестър

Самостоятелна

750 лв.семестър
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебният план е разработен съгласно ЗПУО, ЗСООМУП, Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма ”Г”.

КАНДИДАТСТВАЙ

Спортният масажист може да работи в спортни и фитнес клубове, спортни федерации и национални спортни организации, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и туристически дейности, развиват и популяризират физическото възпитание, спорта и туризма. 

Спортните масажисти могат да работят и във фирми, предлагащи спортни и туристически услуги, на кораби за круизен туризъм, където има условия за провеждане на спортни активности, в хотели, както и на други подходящи места, които се занимават с организиране на различни видове спортни дейности. 

Лице, придобило професионална квалификация по професията „Спортен масажист“, може да постъпва на работа на длъжност 5169-3009 „Масажист“ от единична група 5169 „Друг обслужващ персонал“ на НКПД, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.