ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС

Професионално направление: № 813 Спорт
Професия: № 813020 Инструктор по фитнес
Специалност: № 8130501 Фитнес
Форма на обучение: дневна / задочна / самостоятелна

Минимално входящо образователно равнище: завършено средно образование
Продължителност на обучението: до 2 (две) години
Организационна форма на обучение: квалификационен курс

Придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор по фитнес“ може да заема длъжността инструктор по фитнес във всички спортни организации – юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта (спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации). Инструкторът по фитнес може да се реализира професионално и в спортните клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт (акционерни дружества) – професионални спортни клубове, или в сдружения с нестопанска цел – професионални спортни клубове.

Инструкторът по фитнес изпълнява задълженията си като член на професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация или фирма при планиране и извършване на определените от работодателя трудови дейности.

Особеностите и условията на труд изискват от инструктора по фитнес да бъде дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив при продължително физическо натоварване, лоялен и отговорен, с нагласа за точно и прецизно изпълнение на заповеди, инструкции и указания, да използва съвременна справочна и каталожна литература, професионален софтуер и компютър с интернет. 3а да мотивира своите клиенти, от инструктора по фитнес се очаква да поддържа добра спортна форма.

Основните дейности на инструктора по фитнес включват: 

  • установяване на системен професионален контакт със занимаващите се; 
  • представяне на разработените и утвърдените учебни планове, учебно-тренировъчни или приоритетни тренировъчни програми; 
  • контрол върху работата на помощник-инструктора по фитнес, свързана със запознаване на занимаващите се с характеристиките и параметрите на фитнес уредите и други технически средства и съоръжения за провеждането на различните по съдържание и насоченост фитнес занимания; 
  • запознаване на занимаващите се с общите и специфичните изисквания и условия за безопасна тренировъчна и спортносъстезателна дейност; демонстрация или контрол на помощник-инструктора по фитнес при изпълнението на упражнения за отделните мускулни групи и мускули; 
  • определяне на тренировъчните принципи и методи за начинаещи, напреднали и при необходимост на елитни занимаващи се; 
  • контролиране на изпълнението на индивидуалните тренировъчни програми на занимаващите се; 
  • организационно-методически указания в случай на необходимост и в рамките на инструкторските му правомощия; 
  • оказване на помощ и пазене при необходимост; 
  • професионална комуникация на английски език и/или на друг чужд език при необходимост (работа в сферата на спортната анимация, спа центрове и др.).

Инструкторът по фитнес усвоява знания и умения за справяне с пожар и оказване на помощ при необходимост.

При работата си спазва и изпълнява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на хигиенните изисквания на регионалните здравни инспекции, както и на вътрешните правила, утвърдени от работодателя.

Инструкторът по фитнес осъществява своята дейност в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите му нормативни актове.

КАНДИДАТСТВАЙ

След успешно завършване на обучението ще получите следните документи:

Свидетелство за ІV степен на професионална квалификация – образец на МОН

Диплом на български и английски език

Приз „Дипломиран инструктор“

Референция за постигнати резултати

Грамота

КАНДИДАТСТВАЙ

Обучението се организира като квалификационен курс. Формите на обучение, в които можете да се обучавате са редовна, задочна и/или самостоятелна. Периодът на обучение по специалността е 2/две/ години, разпределени в рамките на 4 /четири/ семестъра

КАНДИДАТСТВАЙ

Редовна

1200лв.семестър

Задочна

750 лв.семестър

Самостоятелна

750 лв.семестър

Учебният план е разработен съгласно ЗПУО, ЗСООМУП, Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма ”Г”.

КАНДИДАТСТВАЙ

Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор по фитнес“ могат да работят във фитнес центрове, в хотели, на кораби за круизен туризъм, където има оборудвани фитнес зали.

Лице, придобило професионална квалификация по професията „Инструктор по фитнес“, може да постъпва на работа на длъжността 3423-3004 „Фитнес инструктор“, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.