ХОТЕЛИЕР

Професионално направление: № 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Професия: № 811010 Хотелиер
Специалност: № 8110102 Организация и управление на хотелиерството
Форма на обучение: дневна / задочна / самостоятелна

Минимално входящо образователно равнище: завършено средно образование
Продължителност на обучението: до 2 (две) години
Организационна форма на обучение: квалификационен курс

Придобилият професионална квалификация по професия „Хотелиер“ организира и ръководи цялостния процес по посрещане, настаняване и изпращане на гостите. Контролира състоянието на стаите за гости, на общите помещения, тяхната чистота и изрядност. Организира различни конференции и планира дейността на прилежащи към мястото за настаняване заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове). Води счетоводната отчетност и отговаря за имуществото. Контролира изпълнението на задачите от персонала.

Хотелиерът следи за спазването на всички нормативни изисквания, качеството на предлагане на услугите, трудовата дисциплина, спазването на изискванията за безопасност и др. Осигурява професионалното развитие на кадрите и запознава новоназначените служители с длъжностните характеристики, с правилника за вътрешния ред и с други документи.

Хотелиерът подпомага избора на оборудване и обзавеждане, като се съобразява с изискванията за енергийна ефективност, за опазване на околната среда и здравето на персонала и гостите, за постигане на ефикасност на вложените средства.

При изпълнение на своите задължения хотелиерът поддържа ефективна комуникация с персонала, с туристически агенции, с онлайн платформи и канали за резервация и продажби, с рекламни и маркетингови агенции, с доставчици на хотелско и канцеларско оборудване и др.

Професията изисква владеене на чужди езици и познаване на националните особености и специфика на обслужване на чуждестранни гости. 

Хотелиерът трябва да проявява отговорност, мобилност, оперативност, дискретност, лоялност, да спазва трудовата дисциплина, да опазва околната среда, да работи с компютър, да умее да работи в екип.

Хотелиерът има нормирано работно време, като в различните периоди на годината е съобразено със сезонната натовареност. Възможностите за работа са в сферата на обслужването, във вътрешния и международния туризъм. 

Хотелиерът може да стопанисва хотел, мотел, пансион, къмпинг или друго място за настаняване от клас А или Б съгласно Закона за туризма.

КАНДИДАТСТВАЙ

След успешно завършване на обучението ще получите следните документи:

Свидетелство за ІV степен на професионална квалификация – образец на МОН

Диплом на български и английски език

Приз „Дипломиран инструктор“

Референция за постигнати резултати

Грамота

КАНДИДАТСТВАЙ

Обучението се организира като квалификационен курс. Формите на обучение, в които можете да се обучавате са редовна, задочна и/или самостоятелна. Периодът на обучение по специалността е 2/две/ години, разпределени в рамките на 4 /четири/ семестъра.

КАНДИДАТСТВАЙ

Редовна

660лв.семестър

Задочна

600 лв.семестър

Самостоятелна

600 лв.семестър
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебният план е разработен съгласно ЗПУО, ЗСООМУП, Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма ”Г”.

КАНДИДАТСТВАЙ

Съгласно НКПД-2011 придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Хотелиер“ могат да заемат следните длъжности от единични групи 1411 „Управители на хотели“, 1431 „Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове“, 1439 „Ръководители на други услуги, н.д.“, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.