Оперативна програма: “Иновации и конкурентоспособност”

Приоритетна ос: “Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”

Наименование на процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Договор № BG16RFOP002-2.073-2360-C01

Проект и главна цел:

Проектът има за цел да осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дейности:

Осигуряване на оперативен капитал на дружеството за преодоляване на финансовия недостиг, настъпил в резултат от пандемията COVID-19.

Проект BG16RFOP002-2.073-2360-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Начална дата: 06.07.2020г.
Крайна дата: 06.10.2020г.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.

Контакти и допълнителна информация:

«БОГОЯ – М» ООД
9000, гр. Варна
Бул. «Ген. Колев» № 92, ет.1

052/61 30 71 Административен офис на проекта
0897 961 726 Милка Кънева – ръководител на проекта
0895 776 205 инж.Фани Фотева – координатор на проекта
email: bogoia_m@abv.bg
www.bogoia.net