На 7.11.2023 г. г-жа Милка Кънева – Директор на ЧПК Богоя и инж. Фани Фотева  – мениджър проекти, взеха участие в заседанието на Секторния съвет за квалификация „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“  организиран в рамките на проект „Качество и ефективност“, изпълняван от Национална агенция за професионално образование и обучение.

 

Функциите и задачите, които СКК „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ ще изпълнява са:

  • Проследяване на „независимото оценяване“ на държавните изпити в ЦПО по професия Готвач в периода Май-Септември 2022 г.;
  • Идентифициране на важни професионални умения, необходими на работните места, които не се усвояват в процеса на професионално обучение понастоящем;
  • Изготвяне на предложения за промени в ДОС на съществуващи професии или промени в Списъка с професиите за професионално образование и обучение (СППОО) в областта на хотелиерството и ресторантьорството;
  • Изготвяне на предложение за създаване на механизъм за проследяване реализацията на обучаемите на браншово ниво;
  • Предложения за промени на изпитни програми в сектор Хотелиерство и ресторантьорство;
  • Предложения за подобряване качеството на учебния процес и развитие на материално-техническата база, установяване на партньорски отношения – бизнес – училища (практики, дуално обучение, подготовка на наставници);
  • Предложения свързани с дейности по кариерно ориентиране за професиите отбранша и съвместно участие във формите на Европейско и международно сътрудничество;
  • Предложения за създаването и функционирането на секторни съвети за квалификация в различни области;

 

 

ССК „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ се създава в рамките проект „Качество и ефективност“ договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 се изпълнява по процедурата „Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ като се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ (МИМ),  като в рамките на този проект им беше възложено от НАПОО да апробират разработения модел за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение.

 

За членове на СКК „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ са поканени представители на държавните институции, браншови работодателски организации на национално и регионално ниво, обучаващи институции (професионални гимназии, ЦПО, висши училища), както и други организации, работещи в сектора на хотелиерството и ресторантьорството.