Project Description

Професия „Администратор в хотелиерството“

След завършване на професионалното обучение по професия “Администратор в хотелиерството”, специалност “Организация на обслужването в хотелиерството”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда;
 • да познава външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес поведението на организацията;
 • да познава принципите на делово общуване;
 • да оценява ролята на комуникациите при взимане на управленски решения;
 • да познава методите на вербални и невербални комуникации при общуването;
 • да познава и прилага системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол;
 • да познава формите и сроковете за водене на оперативната, статистическата и счетоводната дейност на фирмата;
 • да познава и прилага нормативни документи и методически материали по икономиката и организацията на труда;
 • да познава и прилага правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • да познава социално-психологическите изисквания и да прилага норми; 
 • да познава икономиката и мениджмънта в хотелиерството; 
 • да познава нормативната уредба в туризма;
 • да има познания по културология и делово общуване;
 • да има познания по маркетинг и реклама;
 • да знае нормативните документи за оформяне на оперативно-техническата документация.

ДА МОЖЕ: 

 • да прилага безопасните условия на труд и противопожарна охрана в хотела;
 • да умее да контактува с гости със специални изисквания;
 • да осъществява връзки с обществеността; 
 • да прилага индивидуални методи на работа с персонала и осъществява координация между ръководството и останалите членове на персонала;
 • да осъществява комуникация на чужд език; 
 • да прилага технологията на туристическото обслужване;
 • да оперира с машини и съоръжения в хотелиерството;
 • да владее професионално-речевия етикет при посрещане на гостите по установена стандартна процедура;
 • да изготвя сметки и да води редовно определената оперативно-техническа отчетност;
 • да ползва информационни системи в работата си;
 • да реагира в извънредни ситуации, свързани с пренатовареност на хотела;
 • да познава и умее да прилага установените хотелски стандарти за посрещане на български и чуждестранни туристи и на гости, изискващи специално внимание – деца, инвалиди, V.I.P. и др.;
 • да знае техническите и експлоатационни характеристики на основните машини и съоръжения, инсталации, инвентар и обзавеждане на рецепцията и приемния хол на хотела;
 • да знае правилника за вътрешния ред в хотела въведен от мениджъра.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете

По професия „Организатор в хотелиерството“ се организират професионално обучение специалност:

 • Организация на обслужване в хотелиерството – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Администратор в хотелиерството“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 950 лв.
 • За придобиване на цялата III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Администратор в хотелиерството“, специалност „Организация на обслужването в хотелиерството“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика и предприемачество
 • Чужд език по професията – английски език
 • Екология в туризма
 • Счетоводство и отчетност в туризма
 • Професионална етика и туристическо поведение
 • Маркетинг и мениджмънт в туризма
 • Въведение в професията
 • Технология на хотелиерското обслужване
 • История на материалната и духовната култура
 • Туристически ресурси в България
 • Организация и функциониране на преден офис
 • Организация и функциониране на кухнята и ресторанта
 • Технология на допълнителни дейности в туризма
 • Охранителни мерки и безопасност
 • Туристическа, туроператорска и турагентска дейност
 • Учебна практика
 • Технология на хотелиерското обслужване
 • Организация и функциониране на преден офис
 • Организация и функциониране на кухнята и ресторанта
 • Технология на допълнителни дейности в туризма
 • Туристическа, туроператорска и турагентска дейност
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите квалификация по професията „Администратор в хотелиерството“ могат да повишават квалификацията си посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, участия във фестивали, работни ателиета и други или да продължат своето обучение по друга професия от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“.

След приключване на обучението по професията, можете да постъпвате на длъжности 4224-3002 „Администратор, хотел“, както и други, допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.