Project Description

Професия „Аниматор в туризма“

След завършване на професионалното обучение по професия “Аниматор в туризма”, специалност “Туристическа анимация”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ : 

 • Да организира и контролира спазването на правилата за здравословен и безопасен труд и опазване на околната среда;
 • Спазва правилника за вътрешен трудов ред;
 • Провежда инструктаж на работниците;
 • Оценява конкретната ситуация и взема адекватно решение при възникване на казус или трудов инцидент;
 • Съдейства за опазването на околната среда;
 • Комуникира ефективно с клиенти и с колеги, като използва правилно професионална терминология;
 • Спазва правилата за добра практика по обгрижването на клиентите;
 • Опазва повереният му инвентар и апаратура;
 • Проверява техническите устройства, помещенията и съоръженията, използвани за провеждане на забавления на туристите.
 • Оптимално използва материали и консумативи;
 • Разбира своята роля в трудовия процес и носи отговорност за качеството на извършената работа; 
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Разпределя задачите между членовете на екипа в зависимост от квалификацията им; Познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • Формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си;
 • Да бъде добър мениджър и предприемач;
 • Следи иновациите и води иновационна политика във фирмата;
 • Знае общите правила за работа с персонален компютър;
 • Разбира значението и ролята на използваните компютърна техника и приложени програми;
 • Прилага уменията за ползване на базови и специални програмни пакети;
 • Осъществява комуникация на чужд език, разбира текстове от професионалната област;
 • Да осъществява спортна анимация на български и чужд език;
 • Да осъществява детска анимация на български чужд език;
 • Да осъществява фолклорна анимация на български и чужд език;
 • Да осъществява хотелска анимация на български и чужд език;
 • Да осигурява безопасно провеждане на различни видове анимационни програми;
 • Прилага процедури в случай на пожар наводнения, терористически акт или необичайно събитие в местата за провеждане на туристическа анимация;
 • Да подготвя отчети за проведените анимационни мероприятия;
 • Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на фирмата;

ДА МОЖЕ : 

 • Да организира и контролира спазването на правилата за  здравословен и безопасен труд и опазване на околната среда;
 • Да планира и разработва конкурентоспособен туристически анимационен продукт;
 • Да организира туристическо обслужване с анимационни продукти;
 • Да координира и регулира обслужването на туристите и изпълнението на анимационната програма;
 • Да контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Да контролира и отчита реализацията на анимационната програма;
 • Да осигурява безопасност на туристите по време на провеждане на анимационното мероприятие;
 • Да проверява техническите устройства, стаите и съоръженията, използвани за провеждане на туристическа анимация;
 • Да прилага процедури в случай на пожар, наводнения, терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на туристическа анимация;
 • Определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни счетоводни дейности;
 • Планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • Извършва плащания, води сметки, изготвя счетоводни документи и отчети;
 • Използва комуникативните си умения при работа с клиенти;
 • Използва познанията си по чуждоезикова подготовка;
 • Ползва професионални издания и други източници с цел актуализиране техниката си на работа;
 • Адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при провеждането им; 
 • Да анализцира възможностите за бизнес и откроява печелившата бизнес идея;
 • Анализирва и оценява резултатите от реализацията на анимационните програми;
 • Анализирва и оценява пазара и конкурентите;
 • Идентифициране на собствени конкурентни предимства;
 • Да използва PR – реклама на анимационните програми и изяви;
 • Да изпраща туристите и проучва тяхната удовлетвореност от проведената анимационна програма;
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете

По професия „Аниматор в туризма“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Туристическа анимация – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Аниматор в туризма“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 950 лв.
 • За придобиване на цялата III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Аниматор в туризма “, специалност „Туристическа анимация“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика и предприемачество
 • Чужд език по професията – английски език
 • Екология в туризма
 • Счетоводство и отчетност в туризма
 • Професионална етика и туристическо поведение
 • Маркетинг и мениджмънт в туризма
 • Технология и организация на екскурзоводското обслужване
 • История на материалната и духовната култура
 • Социален бит и етнография. Туристически ресурси в България
 • Комуникативност и сценично поведение. Сценография, грим и костюми
 • Технология и организация на спортно – развлекателната дейност
 • Туристическа анимация
 • Охранителни мерки и безопасност
 • Учебна практика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Аниматор в туризма“ можете да постъпвате на длъжности 5113-3001 Водач/екскурзовод, 5113-3001 Аниматор, 5113-3003 Водач, парк забавления, 4221-2002 Служител, информация пътувания, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Вие имате възможност да развивате самостоятелен бизнес или да работите в туроператорски фирми, на пътнически кораби, в хотели и други.

След придобиване на професионална квалификация по професията, Вие можете да продължите обучението си по специалността „Организация на аниматорската дейност“ – четвърта степен на професионална квалификация.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.