Project Description

Професия „Болногледач“

След завършване на професионалното обучение по професия “Болногледач”, специалност “Здравни грижи”, обучаваният, съгласно ДОИ по професията/специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

КОМПЕТЕНЦИИ:

 • знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място – познава и ползва личните предпазни средства, не замърсява околната среда, поддържа лична, производствена хигиена и хигиена на работното място; 
 • знае, преценява и избягва възможните професионални и здравни рискове на работната среда; познава превантивните мерки за пожарна и аварийна безопасност; 
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; 
 • участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията си; 
 • осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип – умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да представя случаи от практиката си, да води необходимата отчетна документация; 
 • притежава базови познания за работа с компютър – умее да ползва електронна поща и програмни продукти за създаване на документи, намира информация в интернет; 
 • умее да работи с подходящото за конкретния случай оборудване, офис техника и медицинска апаратура; 
 • познава здравноосигурителната, социалната и пенсионната система, правата и задълженията на осигурените лица; 
 • познава и ползва документацията, приложима в здравния и социалния сектор; 
 • познава и прилага стандартите и критериите за предоставяне на здравни грижи; 
 • познава и спазва принципите на професионалната етика; 
 • притежава базисни познания за организационно-управленската структура на здравните заведения, основните управленски функции и информационното осигуряване на процесите в здравеопазването;
 • разбира своята роля, правата и задълженията си в дейността на институциите в здравеопазването, в социалната сфера и институциите в общността. 
 • познава и прилага стандартите и критериите за обслужване на пациенти; 
 • познава физиологията и патофизиологията на здравия и болния човек по системи: двигателен апарат, сърдечно-съдова, дихателна, храносмилателна, отделителна и полова, нервна система и сетивни органи; 
 • извършва самостоятелно или под контрол на специалист специфични действия при хирургични, ортопедични, вътрешни, инфекциозни, онкологични и спешни състояния; 
 • познава и прилага правилата за изпълнение на общите и специалните грижи за тежко болни пациенти; 
 • познава и прилага правилата за изпълнение на общите и специалните грижи за здраво и болно дете; 
 • познава и прилага правилата за безопасност при настаняване, обгрижване и раздвижване на пациентите; 
 • познава и правилно използва различните превързочни материали, мек и твърд медицински инструментариум, дезинфекционни препарати и др.; 
 • познава и прилага хигиенните правила и норми в асептиката, антисептиката, дезинфекцията, стерилизацията, дезинсекцията и общата хигиена; 
 • в ситуации на риск за здравето и живота на пациента уведомява медицинските специалисти и социалните служби; 
 • осъществява комуникация с пациентите, обяснява процедурите по предоставяне на базовите здравни грижи; 
 • подготвя различните апарати, инсталации и инструменти, необходими за извършване на процедурите, назначени на пациентите; 
 • разпознава отклоненията от нормалния работен режим на медицинската апаратура; 
 • способен е да овладява различни критични ситуации и проявява психологическа устойчивост в условия на стрес; 
 • оказва подкрепа на пациентите за социална интеграция; 
 • познава и прилага стандартите и приципите на медицинската психология, на етичните кодекси в медицината и деонтологията; 
 • умее да събира и систематизира информация, да попълва формуляри, да подготвя справки, да съставя протоколи и отчети.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 

 • спазва и прилага здравословните и безопасни условия на труд и опазва околната среда ри изпълнение на задълженията си;
 • прилага нормативната уредба при предоставянето на здравни грижи;
 • ефективно комуникира с пациента;
 • осъществява ефективна комуникация с работния екип;
 • предоставя грижи при спазване на стандартите за качество;
 • реагира адекватно в ситуации на стрес;
 • проуявява готовност за надграждане на пофесионалната си компетентност и развиване на личностните си качества;
 • познава физиологията и патофизиологията н ачовешката анатомия;
 • назовава симптомите на най-честите остри хирургични състояния;
 • познва симптомите на хирургични и травматологични състояния; 
 • познава най-честите заболявания на вътрешните органи;
 • извършва дейности при предоставяне на здравни грижи за специфични заболявания на вътрешните органи;
 • познава физиологичното състояние на детето и патологичните промени при различини заболявания;
 • извършва действия, отнасящи се до физиологичното състояние на детето и патологичните промени при различни заболявания;
 • полога грижи за инфекциозно болни пациенти;
 • полага самостоятелно грижи за пациенти с онкологични заболявания;
 • оказва помощ на пациенти в ситуации, застрашаващи здравето и живото на пациента;
 • събира, регистрира и обработва данни;
 • познава структурата и организацията на лечебната дейност;
 • прилага нормативните разпоредби и стандартите за предоставяне на добра здравна грижа;
 • извършва тоалет на пациента;
 • оказва базови грижи за пациент на легло;
 • спазва предписанията на диетолога за лечебно хранене на пациента;
 • наблюдава и регистрира дейността на отделителната система;
 • прилага различните форми наспецифичните грижи по конкретни патологични случаи;
 • проследява и регистрира данни за физическото и душевното състояние на пациента;
 • прилага основните правила на асептиката и антисептиката;
 • извършва хигиенизиране и дезинфекция на стаи, повърхности, педмети и болнично бельо;
 • участва в процеса на стерилизация;
 • участва в процеса на дезинсекция;
 • участва в дейности по превенция на вътреболничните инфекции;
 • спазва правилата и нормите на медицинската етика;
 • придържа се към нормите на медицинската психология;
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Болногледач“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Здравни грижи – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Болногледач“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Болногледач“, специалност „Здравни грижи“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Информационни технологии
 • Икономика
 • Трудово-правно законодателство
 • Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност
 • Чужд език по професията – английски език
 • Въведение в професията
 • Правна рамка на здравеопазването
 • Професионална медицинска етика
 • Основи и методи на социалната работа
 • Управление на битови рискови и кризисни ситуации
 • Анатомия и физиология. Хигиена
 • Общи грижи и обслужване на болния
 • Социална работа и грижи за болния
 • Хигиена на храненето
 • Хигиена и дезинфекция
 • Дейности и взаимодействие на болногледача с доболнични и болнични институции и служби
 • Учебна практика
 • Анатомия и физиология. Хигиена
 • Общи грижи и обслужване на болния
 • Социална работа и грижи за болния
 • Хигиена на храненето
 • Хигиена и дезинфекция
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите квалификация по професията „Болногледач“ могат да работят в структурите на заведения за долекуване, социални заведения и заведения в общността. Болногледачите имат реални възможности за професионална реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.

След приключване на обучението по професия „Болногледач“ можете да постъпвате на длъжности 5321-1001 „Болногледач“, 5322-1001 „Домашен санитар“, 5322-1002 „Личен асистент“, 5322-1003 „Социален асистент“, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Обучаваният може да продължи обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучение по рамкова програма Е, както и за придобиване на трета степен на професионална квалификация, ако отговаря на изискванията за входящо образователно равнище.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.