Project Description

Професия „Готвач“

След завършване на професионалното обучение по професия “Готвач”, специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ : 

 • Да извършва, приемане, съхранение и предварителна подготовка на хранителните продукти, използвани при производството на кулинарни изделия;
 • Подпомага и ръководи дейността на работещите в кухнята;
 • Приготвя разнородни ястия, вкусът, качеството и оформлението на които да съответства на изискванията на заведенията за хранене;
 • Хрателни продукти, използвани в приготвяне на храни и напитки;
 • Техниката в заведенията за хранене;
 • Технологията на кулинарните изделия – теория и практика;
 • Хигиена на работната среда; 
 • Знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на професията и за опазване на околната среда, познава и използва личните предпазни средства;
 • Комуникира ефективно с клиенти и с колеги, като използва правилно професионална терминология:
 • Разбира своята роля в трудовия процес;
 • Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията;
 • Разпределя задачите между членовете на екипа в зависимост от квалификацията им;
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • Формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си;
 • Осъществява кратка комуникация на чужд език, разбира текстове от професионалната област;

ДА МОЖЕ : 

 • Да приема и съхранява хранителните продукти;
 • Да извършва подготвителни операции, свързани с преработката на хранителни продукти в кулинарни изделия;
 • Да създава рационална организация на работното място;
 • Да работи безопасно с машините и съораженията за предварителна преработка на хранителите продукти;
 • Да работи със сервизите (съдове, прибори, инструменти) за хранене и приготвяне на кулинарни изделия;
 • Да спазва кулинарно – хигиенните изисквания, техника на безопасност и противопожарна охрана;
 • Да транжира различни видове меса;
 • Да приготвя предястия, ястия и аламинути;
 • Да приготвя десерти;
 • Да работи със специализирана литература;
 • Да заменя целесъобразно хранителните продукти в ястията;
 • Да оформя естетически и атрактивно готовата продукция; 
 • Контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Притежава теоретични знания и практически умения; 
 • Спазва последователност при работа;
 • Планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • Използва комуникативните си умения при работа с клиенти;
 • При необходимост използва познанията си по чуждоезикова подготовка;
 • Ползва професионални издания и др. източници с цел актуализиране техниката си на работа;
 • Адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при провеждането й;
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете

По професия „Готвач“ се организира професионално обучение по специалност:

 • Производство на кулинарни изделия – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Готвач“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика, счетоводство и отчетност в туризма, отчетност на фирмата
 • Чужд език по професията – Английски език
 • Основи на туризма. Професионална етика и туристическо поведение
 • Хигиена на храненето и хранително законодателство
 • Материалознание на хранителните продукти
 • Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение
 • Технология на кулинарната продукция
 • Микробиология
 • Сервиране
 • Учебна практика – сервиране
 • Учебна практика – технология на кулинарната продукция
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Готвач“ можете да постъпвате на длъжности, съответстващи на професията 5123 „Готвачи“ от Националната класификация на професиите.

След придобиване на професионална квалификация по професията, Вие можете да продължите обучението си по друга професия от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.

Имате възможност да продължите обучението си и за придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалността „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ към професия „Ресторантьор“, както и за актуализиране и повишаване на придобитата професионална квалификация по професията „Готвач“.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.