Project Description

Професия „Графичен дизайнер“

След завършване на професионалното обучение по професия “ Графичен дизайнер ”, специалност “ Графичен дизайн”, Вие ще придобите следните знания, умения и компетенции:

 • правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
 • стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
 • да ръководи и умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях; носи отговорност;
 • осъществява ефективни работни взаимоотношения с колегите си;
 • необходимостта от повишаване на квалификацията и целенасочено
 • да планира участието си в различни форми за продължаващо професионално усъвършенстване;
 • да демонстрира творчески идеи, подходи и умения;
 • да намира информация в интернет, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;
 • чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна устна и писмена комуникация по професионални и други теми;
 • да спазва професионалната етика и има етично поведение.
 • да характеризира различните видове печатни и електронни медии;
 • да работи с различни видове периферни устройства – скенер, таблет, принтер;
 • да познава характеристиките и разпознава основните епохи и стилове в изобразителното изкуство;
 • да спазва последователността на етапите при създаване на дизайн на различни продукти;
 • да прилага изискванията и принципите за изграждане на композиция;
 • да познава въздействието на различните форми и цветове в графичния дизайн;
 • анализира различни дизайнерски решения, като използва характерната
 • да използва терминология и изразни средства.
 • да използва специализирани програмни продукти за обработка на изображения, подготовка за печат и др.;
 • да прилага различни техники при създаване и обработка на графични изображения;
 • да познава технологиите за печат и видовете хартия;
 • да извършва предпечатна подготовка на книги, каталози, брошури и др.;
 • да оформя дизайна на печатни и електронни материали (книги, брошури, реклами и
 • др.);
 • да оформя дизайна на интернет приложения, избира подходящи цветови схеми и шрифтове;
 • да структурира и организира текстова информация и графични изображения в интернет сайт.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Графичен дизайнер“ се организират професионални обучения по специалност:

 • Графичен дизайн – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 950 лв
 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Графичен дизайнер“, специалност „Графичен дизайн“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Предприемачество
 • Чужд език по професията – английски език
 • Перспектива
 • История на изкуството
 • Пластична анатомия
 • Графичен дизайн
 • Компютърна графика
 • Шрифт
 • Графични техники и печатни технологии
 • Учебна практика по:
 • Рисуване
 • Живопис
 • Скулптура
 • Визуални изкуства
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите трета степен на квалификация по професията „Графичен дизайнер“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 2166 „Графични и мултимедийни дизайнери“ от НКПД-2011, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

След завършване на обучението Вие можете да работите във фирми и организации от различни сфери и с разнообразен предмет на дейност в областта на графичния дизайн.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.