Project Description

Професия „Еколог“

Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността „Експлоатация на съоръжения за пречистване на води“ от професията „Еколог“ могат да изпълняват следните основни трудови дейности:

 • обслужване на съоръжения за пречистване на отпадъчни и природни води;
 • прилагане на методи за механично, физико-химично и биологично пречистване на отпадъчни и природни води;
 • обслужване на съоръжения за преработка, третиране и повторно оползотворяване на утайки и отпадъци;
 • предаване на отпадъците към съоръжения за повторна употреба, оползотворяване или обезвреждане;
 • откриване и докладване на неизправности в техническите съоръжения и предприемане на мерки за тяхното отстраняване;
 • работа с измервателни уреди и допълнителни средства за пречистване на отпадъчни и природни води;
 • разчитане, архивиране и съхранение на техническа документация. Придобилите трета степен на професионална квалификация по специалността

„Екология и опазване на околната среда“ от професията „Еколог“ могат да изпълняват следните основни трудови дейности:

 • установяване степента и вида на замърсяванията на компонентите на околната среда: атмосферен въздух, води и почви;
 • анализиране на антропогенното въздействие върху околната среда и контрол на факторите, които я увреждат;
 • екологичен мониторинг на околната среда – контрол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване;
 • екологичен контрол – контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които я увреждат.

Установяването на степента и вида на замърсяванията на атмосферния въздух, водите (повърхностни и подземни) и почвите е една от основните дейности на еколога, свързана с професионалните му задължения да съдейства за опазване чистотата на природата, за предотвратяване и ограничаване замърсяването на околната среда и нейното съхранение.

[/fusion_text]В  своята  професионална  дейност екологът  анализира въздействието  на антропогенните вещества и процеси върху околната среда, резултат от стопанската дейност на човека.

[/fusion_text]Екологичният мониторинг е друга ключова дейност на лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по специалността „Екология и опазване на околната среда“. Тя включва както проследяване състоянието и ползване компонентите на околната среда и източниците на нейното замърсяване и увреждане, така също и контрол, оценка и анализ на качеството.

 • зависимост от заеманата от еколога длъжност и съответните правомощия той може да взема управленско решение с цел подобряване състоянието на околната среда.

Дейността по екологичен контрол включва:

 • анализ и оценка на факторите, които замърсяват или увреждат околната среда;
 • вземане на проби от компонентите на околната среда;
 • анализи на взетите проби;
 • изготвяне на анализ и изводи от получените резултати според екологичните норми и стандарти в националното законодателство.

Важна част от дейността на еколога е участието в прилагането и спазването на основните принципи при опазването на околната среда, залегнали в съответното законодателство:

 • устойчиво развитие;
 • предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
 • предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него;
 • прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда;
 • информираност на гражданите за състоянието на околната среда;
 • възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените райони;
 • санкции за нарушение на екологичното законодателство.

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по специалността „Екология и опазване на околната среда“, поемат отговорност за: работата на малък екип, изпълняващ конкретни дейности по екологичен одит, мониторинг и контрол; изготвянето на анализи, изводи и предложения за отстраняване или намаляване вредното въздействие на човешката дейност върху околната среда. В своята дейност те подготвят анализи, информация и се консултират с лица, отговорни за дейностите, свързани с опазване на околната среда.

[/fusion_text]Екологът, придобил втора или трета степен на професионална квалификация, осъществява своята дейност в условията на конкретни производства, в организации в областта на екологията или в пречиствателни станции. По време на своята работа екологът следи параметрите на технологичния режим и тези на отпадъчните вещества с оглед на недопускане замърсяването на околната среда; поддържа съоръженията за пречистване на отпадни и природни води; информира отговорните лица за отклонения от нормите на технологичните процеси.

[/fusion_text]За успешно упражняване на професията екологът, придобил втора или трета степен на професионална квалификация, трябва да изпълнява с чувство на отговорност задълженията си: анализ и контрол на факторите, влияещи върху замърсяването на околната среда; поддържане и експлоатация на съоръженията за пречистване на отпадъчни и природни води; преработка, третиране и повторно използване на утайки и отпадъци от съоръжения за пречистване на отпадъчни и природни води; последователно и професионално прилагане на екологичното законодателство с цел предотвратяване замърсяването на въздуха, водите и почвите.

[/fusion_text]Умението за работа в екип е важно за успешната дейност на еколога в условията на работна среда, свързана с рискови фактори. Като част от работния екип той трябва да създава и поддържа добри работни взаимоотношения, да бъде коректен и лоялен.

[/fusion_text]Използването на компютърна техника, съвременни програмни продукти и модерно лабораторно и производствено оборудване са предпоставка за качественото упражняване на професията.

[/fusion_text]Работното време е регламентирано в съответствие с действащото трудово законодателство.

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете

По професия „Еколог“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Екология и опазване на околната среда – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Еколог“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучението

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 950 лв.
 • За придобиване на цялата III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Еколог“, специалност „Екология и опазване на околната среда“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика, предприемачество и бизнес комуникации
 • Чужд език по професията – английски език
 • Неорганична и органична химия. Физикохимия
 • Техническо чертане
 • Аналитична химия и инструментални методи
 • Микробиология
 • Автоматизация на производството
 • Електротехника и електроника
 • Процеси и апарати
 • Пречиствателни съоръжения
 • Екология и устойчиво развитие. Опазване на околната среда
 • Екологично законодателство. Екологичен контрол
 • Учебна практика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Еколог“ можете да постъпвате на длъжности 3141 – 3006 Техник, екология, 3116 – 3015 Технолог, технология на опазване и почистване на водите и въздуха, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

След придобиване на втора степен на професионална квалификация имате възможност да продължите своето обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, отрасловата професионална подготовка и част от специфичната за професията задължителна професионална подготовка се зачита. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Еколог“ могат да участват във форми за продължаващо професионално обучение за надграждане на професионалните компетентности в конкретни ключови области от професионално направление 851 „Технологии за опазване на околната среда“.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.