Project Description

Професия „Електромонтьор“

След завършване на професионалното обучение по професия “Електромонтьор”, специалност “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна и аварийна безопасност, оказва долекарска помощ;
 • познава влиянието на негативните фактори в резултат на трудовата дейност върху здравето и живота и околната среда, спазва установените за тяхната защита правила;
 • познава съществуващите икономически взаимоотношения, процеси и явления в Република България; 
 • познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата, правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • разбира договорните отношения между работодател и работник, умее да прави отчет на извършената работа;
 • разбира своята отговорност в дейността на предприятието/фирмата, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • познава правилата за работа с компютър, работи с компютър и ползва специализиран софтуер;
 • притежава чуждоезикови умения за използване на каталожна и технологична документация, свързана с професионалните задължения, и осъществява ефективна комуникация.
 • познава и разграничава процесите и явленията, протичащи в различните работни условия и режими на работа на електрическите съоръжения;
 • познава инструментите и машините за изработване, обслужване и ремонт на електротехнически съоръжения и уредби и умее да си служи с тях;
 • описва и прилага основните технологични операции за изработване на частите/елементите на електротехнически съоръжения;
 • познава, разбира и умее да извършва по предписание технологичните операции за монтаж, демонтаж, ремонт, техническо обслужване и изпитване на елементи и в цялост на електротехническите съоръжения съгласно конкретните изисквания на работното място;
 • Познава конструкцията, параметрите и принципите на действие на подемни и асансьорни уредби, елементите на електрообзавеждането и тяхното управление;
 • Познава строителната част, конструкцията, параметрите и принципите на действие на основните агрегати (хидравлични, механични, електрически и електронни), възли и уредби на подемна и асансьорна техника;
 • Познава изискванията за поддържане и ремонт на елементите на електрообзавеждането и управлението, обяснява тяхното изпълнение;
 • Познава и лесно се ориентира в мястото за монтаж на елементите на асансьорна и подемна техника;
 • Описва и спазва заводските инструкции, правилниците и наредбите за безопасна експлоатация на електрообзавеждането и управлението на подемна и асансьорна техника;

  ДА МОЖЕ: 

 • умее да формулира проблеми, задава въпроси, изказва мнение и прави предложения за изпълнение на задачи, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на работата, която му е възложена;
 • осъществява ефективна комуникация с колеги, с прекия си ръководител и клиенти, като спазва йерархическия ред;
 • участва пълноценно и отговорно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях при необходимост;
 • разпознава, разчита и използва електротехническата документация – наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.;
 • познава начините за производство, пренасяне, разпределение и изразходване на електрическа енергия;
 • подбира, използва и съхранява правилно електротехнически материали, ръчни и електрически инструменти, измервателни уреди – аналогови и цифрови;
 • извършва подготвителни, основни и монтажни дейности, като спазва изискванията на системата за качество, охрана на труда, техническа безопасност и противопожарна охрана;
 • познава и прилага технологичната последователност на операциите за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електротехнически съоръжения;
 • оценява качеството на работата си в съответствие с нормативните изисквания.
 • разпознава конструкциите на видовете електрически машини, апарати, в т.ч. техните елементи;
 • разпознава най-често срещаните повреди и причини за тях в електротехническите съоръжения, начините за ремонт и изпитване, като използва подходящи материали и инструменти; 
 • разбира и поема отговорността за качествено и в срок изпълнение на работата, свързана с изработка, монтаж, демонтаж, ремонт, техническо обслужване и изпитване на електротехнически съоръжения;
 • ползва справочна и каталожна литература в текстови и електронен вид;
 • Подготвя работното място, разчита схеми и ползва инструкционни карти за отделните технологични операции;
 • Извършва шлосерски и електромонтьорски дейности за изграждане на електрообзавеждането на подемни и асансьорни уредби;
 • Разчита монтажни схеми, схеми за електрозахранване и управление и разпознава елементите в тях;
 • Взема решение относно годността на извършения монтаж и представянето му за проверка от органите на Инспекцията по труда и техническия надзор;
 • Отчита техническите показатели при работа и нормите на отклонение за асансьорна и друга подемна техника и ги сравнява с допустимите;
 • Обяснява предназначението и начина на употреба на подемни и асансьорни уредби; 
 • Обяснява условията, при които трябва да се експлоатират подемни и асансьорни уредби, и начина на поддържането им;
 • Консултира клиентите при поръчка на подемни и асансьорни уредби;
 • Издава/попълва документи за извършени ремонтни дейности – фактури, касови бележки;
 • Изчислява стойността на извършена услуга и оформя плащания по законосъобразен начин.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Електромонтьор“ се организират професионални обучения по следните специалности:

 • Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Електрически инсталации – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Такса за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Електромонтьор“, специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Професионална етика и култура
 • Чужд език по професията – английски език
 • Електротехника
 • Електроника
 • Техническа механика
 • Електротехническо чертане
 • Електротехнически материали
 • Електрически инсталации
 • Електроенергетика
 • Електрически машини и апарати
 • Устройство на асансьори и подемници
 • Управление на асансьори и подемници
 • Монтаж, експлоатация и ремонт на асансьори и подемници
 • Учебна практика
 • Обработка на материали
 • Електромонтажна
 • По специалността
 • Лабораторна практика по електрически измервания
 • Лабораторна практика по електрически машини и апарати
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Монтьор на компютърни системи“ можете да постъпвате на длъжности от единична група 7412 „Електромеханици и електромонтьори“, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по дадена специалност, може да се обучава по друга специалност от професията „Електромонтьор“, по друга професия от професионално направление „Електротехника и енергетика“ или може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация, професия „Електротехник“ от професионално направление „Електротехника и енергетика“.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.