Project Description

Професия „Здравен асистент“

След завършване на професионалното обучение по професия “Здравен асистент”, специалност “Здравни грижи”, обучаваният съгласно ДОИ по професията / специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

КОМПЕТЕНЦИИ:

 • познава и ползва личните предпазни средства, не замърсява околната среда, поддържа лична хигиена и хигиена на работното място; 
 • знае, преценява и избягва възможните професионални и здравни рискове на работната среда;
 • познава превантивните мерки за пожарна и аварийна безопасност; 
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; 
 • участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията си; 
 • осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип – умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да представя случаи от практиката си, да води необходимата отчетна документация; 
 • познава обществено-икономическата структура на страната, държавните институции, органите на държавната и общинската власт, на обществените организации, на организациите на работещите в сферата на здравеопазването; 
 • разбира същността и принципите на пазарната икономика, икономическите процеси и явления; 
 • знае основни медицински понятия и осъществява професионална комуникация на чужд език.
 • познава здравноосигурителната, социалната и пенсионната система, правата и задълженията на осигурените лица;
 • познава и ползва документацията, приложима в здравния и социалния сектор;
 • познава и прилага стандартите и критериите за оказване на здравни грижи;
 • познава и спазва принципите на професионалната етика;
 • има базови познания по медицинска статистика и здравна икономика;
 • притежава базисни познания по организационно-управленската структура, основните управленски функции, информационното осигуряване на процесите в здравеопазването;
 • разбира своята роля, правата и задълженията си в дейността на институциите в здравеопазването и в общността;
 • познава и прилага стандартите и критериите за обслужване на пациенти; 
 • познава физиологията и патофизиологията на здравия и болния човек (по системи): двигателен апарат, сърдечно-съдова, дихателна, храносмилателна, отделителна и полова, нервна система и сетивни органи; 
 • познава и прилага правилата за изпълнение на общите и специалните грижи за тежко болни пациенти; 
 • познава и прилага правилата за изпълнение на общите и специалните грижи за здраво и за болно дете; 
 • познава и прилага правилата за безопасност при настаняване, обгрижване и раздвижване на пациентите; 
 • познава различните превързочни материали, мек и твърд медицински инструментариум, дезинфекционни препарати и др.; 
 • познава правилата за управление на складовите запаси; 
 • познава и прилага хигиенните правила и норми в асептиката, антисептиката, дезинфекцията, стерилизацията, дезинсекцията и общата хигиена; 
 • предприема по компетентност действия в ситуации, застрашаващи здравето и живота на пациента; 
 • умее да разпознава отклоненията от нормалния работен режим на медицинската апаратура; 
 • проявява способност за овладяване на различни критични ситуации и психологическа устойчивост в условия на стрес; 
 • познава и прилага стандартите и приципите на медицинската психология, етичните кодекси в медицината и деонтологията; 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ :

 • прилага правилата за безопасна работа на работното място; 
 • притежава базови познания за работа с компютър – умее да ползва електронна поща и програмни продукти за създаване на документи, намира информация в интернет, умее да въвежда данни в специализираните медицински програмни продукти; 
 • умее да работи с подходящото за конкретния случай оборудване, офис техника и медицинска апаратура; 
 • извършва самостоятелно или под контрола на специалист специфични действия при хирургични, ортопедични, вътрешни, инфекциозни, онкологични и спешни състояния; 
 • осъществява комуникация с пациентите, обяснява процедурите по предоставяне на базовите здравни грижи; 
 • организира подготовката на различните апарати, инсталации и инструменти, необходими за извършване на процедурите; 
 • оказва подкрепа на пациентите за социална интеграция; 
 • умее да събира и обработва информация, да попълва предоставените му формуляри, да подготвя справки, да съставя протоколи и отчети.
 • ползва документацията, приложима в здравния и социалния сектор;
 • прилага стандартите и критериите за оказване на здравни грижи;
 • прилага стандартите и критериите за обслужване на пациенти;
 • прилага правилата за изпълнение на общите и специалните грижи за тежко болни пациенти; 
 • прилага правилата за изпълнение на общите и специалните грижи за здраво и за болно дете; 
 • прилага правилата за безопасност при настаняване, обгрижване и раздвижване на пациентите; 
 • прилага хигиенните правила и норми в асептиката, антисептиката, дезинфекцията, стерилизацията, дезинсекцията и общата хигиена; 
 • прилага стандартите и приципите на медицинската психология, етичните кодекси в медицината и деонтологията; 
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете

По професия „Здравен асистент“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Здравни грижи – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Болногледач“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 950 лв.
 • За придобиване на цялата III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Здравен асистент“, специалност „Здравни грижи“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд.
 • Информационни технологии
 • Икономика
 • Трудово-правно законодателство
 • Бизнескомуникации и мотивация на трудовата дейност
 • Предприемачество
 • Чужд език по професията – английски език
 • Въведение в професията
 • Икономика на здравеопазването
 • Правна рамка на здравеопазването
 • Основи на управлението в здравните структури
 • Професионална медицинска етика
 • Основи и методи на социалната работа
 • Анатомия и физиология. Хигиена
 • Общи грижи и обслужване на болния
 • Медицинско обслужване на болния
 • Социална хигиена
 • Хигиена на храненето
 • Медицинска психология
 • Социална медицина и промоция на здравето
 • Социално значими заболявания
 • Медицинска информатика и статистика
 • Учебна практика
 • Анатомия и физиология. Хигиена
 • Общи грижи и обслужване на болния
 • Медицинско обслужване на болния
 • Социална хигиена
 • Хигиена на храненето
 • Медицинска психология
 • Социална медицина и промоция на здравето
 • Социално значими заболявания
 • Медицинска информатика и статистика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Здравен асистент“ можете да постъпвате на длъжности 5329-1009 „Здравен асистент“, 5329-3001 „Асистент на лекар по дентална медицина“, 5321-1001 „Болногледач“, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

След придобиване на професионална квалификация по професията, Вие можете да работите, като предоставяте базови здравни грижи както в структурите на лечебните заведения, така и в общността. Здравните асистенти имат възможности за реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.