Project Description

Професия „Изпълнител на термални процедури“

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Изпълнител на термални процедури“ подпомага осъществяването на балнео-, кало-, таласопроцедури и други термални, спа и уелнес процедури.

Посреща и приема пациента/клиента; работи в зависимост от дадените предписания и план-графика на процедурите; обяснява на клиента спецификата на процедурите.

Организира работното си място – подготвя необходимата апаратура и терапевтичните продукти, организира работното време.

Настанява клиента в зависимост от неговото физическо състояние; регулира параметрите на апаратурата в зависимост от предписанието и състоянието му; извършва процедурите с наличната техника и терапевтични продукти; наблюдава състоянието на клиента с цел адаптиране на процедурата.

Осигурява хигиената на работното място и своята лична хигиена; осигурява безопасността на клиента и своята безопасност; адекватно реагира при възникване на проблемна ситуация.

Общува в работна обстановка – установява комуникация с клиента, с колеги и специалисти; умее да работи с документацията и да управлява информационния поток.

Носи отговорност за качеството на извършваната работа, спазва правилата за добра практика при обслужването на клиента и правилника за вътрешен трудов ред.

Изпълнителят на термални процедури е отговорен и за поверения му инвентар и апаратура, за оптималното използване на материали и консумативи; длъжен е да спазва утвърдените правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

Отговаря за качественото и правилно приложение на назначените процедури и за точното изпълнение на предписанията.

При изпълнение на задълженията си той е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на клиента; да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни сведения, както и да пази доброто име на фирмата.

Работното време най-често е на две смени. Условията на работа предполагат наличие на известни рискови фактори: физически рискове – постоянна работа във влажна среда, вибрации на отделни работни звена; сензорни рискове – остри миризми на някои минерални води; биомеханични рискове – продължителна работа в изправено положение, повтарящи се движения, носене на тежести (чували с кал, бельо), падания; токсични рискове – слаба радиоактивност на отделни води, газове, препарати за почистване; биологични рискове и рискове от заболявания – микози, алергии; психическо натоварване – задължение за адаптиране към постоянното обновяване на клиентите, задължение за едновременно наблюдение на много кабини за индивидуални процедури, липса на достатъчно време за общуване, възможни вербални агресии от страна на клиентите, стрес от потенциалния риск от инцидент или злополука, свързани с възрастта или патологията на клиентите.

Ползва специализирано оборудване и инструменти, специфични за изпълняваните процедури (различни терапевтични продукти, вани, кушетки и др.); материали и консумативи за осигуряване на хигиена; работна документация – нормативни документи, фишове за заявки за материали и консумативи, процедурен картон, план-график.

Изпълнителят на термални процедури работи в болници за рехабилитация, балнеоцентрове, в спа хотели, спа центрове, уелнес центрове и други.

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Изпълнител на термални процедури“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Изпълнител термални процедури“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 900 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1 650 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Изпълнител на термални процедури“, специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове “, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

   1. Здравословни и безопасни условия на труд
   2. Предприемачество
   3. Икономика
   4. Чужд език по професията – английски език
   5. Анатомия и физиология
   6. Професионална култура и общуване
   7. Видове заболявания
   8. Термални процедури и специализирана техника
   9. Физикална терапия и рехабилитация
   10. Организация и функциониране на СПА и уелнес центрове
   11. Ортопедия, травматология и ортотика
   12. Лечебен масаж
   13. Вътрешни болести
   14. Нервни болести
   15. Учебна практика по: Термални процедури и специализирана техника, Физикална терапия и рехабилитация, Термални процедури в СПА и уелнес центрове
   16. Производствена практика
  КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Изпълнител на термални процедури“ можете да постъпвате на длъжности 5329-1002 Водолечител, 5329-1005 Луголечител, 5329-1004 Калолечител, 5329-1007 Парафинист, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

След придобиване на професионална квалификация по професията, Вие можете да се обучавате по друга професия, като обучението по задължителната професионална подготовка – единна за всички направления, се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.