Project Description

Професия „Изпълнител на термални процедури“

След завършване на професионалното обучение по професия “Изпълнител на термални процедури”, специалност “Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ : 

 • И прилага основните правила за здравословни и безопасни условия на труд, не замърсява околната среда;
 • И спазва правилата за противопожарна безопасност;
 • И използва личните предпазни средства, работи с апаратурата в съответствие с правилата за безопасна работа;
 • Пазарните отношения, правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно кодекса на труда;
 • И работи с документацията – нормативни документи, журнали, фишове за заявка, процедурни картони и др.; 
 • И умее да проведе на чужд език кратка професионална консултация на клиент, информира се за новостите в развитието на бранша, терапевтичните продукти и апаратура от различни български и чуждестранни източници вкл. и Интернет;
 • Да опазва фирмената тайна и поверителна информация;
 • И има общи познания по анатомия и физиология на човешкото тяло;
 • Предписанията и план-графика на процедурите, обяснява на клиента спецификата на процедурите;
 • Методите на хигиената.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно кодекса на труда:
 • Да се отнася с чувство за отговорност в работата си, съдейства и търси помощ от екипа:
 • Да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си:
 • Да създава и  обслужва база данни за клиентите, попълва личните им картони и клиентските им карти на ръка или с компютър:
 • Видовете инструменти, пособия и материали и ги съхранява правилно:

ДА МОЖЕ :

 • Работи в екип;
 • Осъществява балнео-, кало-, таласотерапии и други термални, СПА- и Уелнес процедури;
 • Посреща и поема пациента / клиента;
 • Комуникира с клиентите по време на изпълнение на предписаните им процедури, дори и непосредствено след тяхното приключване
 • Подготвя работното място, апаратурата и терапевтичните продукти;
 • Извършва процедури, настанява клиента в зависимост от неговото физическо състояние, регулира параметрите на апаратурата в зависимост от предписанието;
 • Извършва различни процедури с наличната техника и терапевтични продукти, наблюдава състоянието на клиента;
 • Осигурява хигиена и безопасност на работното място;
 • Прилага и спазва правилата и нормите за лична хигиена;
 • Реагира адекватно при възникване на проблемна ситуация;
 • Да спазва основните принципи на работа;
 • Да използва личните предпазни средства и работи с апаратурата в съответствие с правилата за безопасна работа;
 • Да създава ведра, спокойна и приятна атмосфера при комуникацията с клиенти и колеги.
 • Да осъществява кратка комуникация на чужд език, информира се за новостите в развитието на термалните услуги, продукти и апаратура от различни български и чуждестранни източници и интернет.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Изпълнител на термални процедури“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Изпълнител термални процедури“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Изпълнител на термални процедури“, специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове “, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд. Пожарна и аварийна безопасност
 • Основи на пазарната икономика. Основи на правото
 • Бизнес комуникации
 • Чужд език по професията – английски език
 • Приложни програмни продукти
 • Психология и професионална етика
 • Основи на биотуризма. Нормативна база
 • Въведение в балнеологията в България
 • Организация на работното място. Хигиена и неотложна медицинска помощ
 • Анатомия и физиология
 • Технология на специалността
 • Учебна практика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Изпълнител на термални процедури“ можете да постъпвате на длъжности 5329-1002 Водолечител, 5329-1005 Луголечител, 5329-1004 Калолечител, 5329-1007 Парафинист, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

След придобиване на професионална квалификация по професията, Вие можете да се обучавате по друга професия, като обучението по задължителната професионална подготовка – единна за всички направления, се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.