Project Description

Професия „Камериер“

След завършване на професионалното обучение по професия “Камериер”, специалност “Хотелиерство”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • Да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място познава и използва личните предпазни средства, не замърсява при работа околната среда.
 • Да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Да участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнение на задачите и търси помощ от тях.
 • Да прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в хотелиерството.
 • Познава структурата в йерархията на хотела.
 • Познава методите на общуване и работата в екип.
 • Познава и прилага стандартите на работа за длъжноста си.
 • Общува с гостите на хотела в рамките на задълженията си.
 • Води елементарен разговор на чужд език с гостите на хотела.

  ДА МОЖЕ: 

 • Да прилага правилата за безопасност на труд при почистване на хотелски стаи, апартаменти и общи площи.
 • Да прилага подходящи процедури при почистване на хотелска стая.
 • Документира почистващите процедури
 • Да организира правилно съхранение на използваните материали и оборудване.
 • Да прилага процедурата за предаване и съхранение на забравени от гостите вещи след напускане на хотелската стая и хотела.
 • Участва при евакуацията на гостите и съдейства за овладяване на ситуацията при пожар, наводнения, терористичен акт или друго изънредно събитие.
 • Да прилага технологията на туристическото обслужване, съгласно длъжност.
 • Да познава традициите на различни народи във връзка с посрещането на гости на хотела от други държави.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Камериер“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Хотелиерство – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 6 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Камериер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 350 лв.
 • За придобиване на цялата I-ва степен на професионална квалификация – 700 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Камериер“, специалност „Хотелиерство“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Трудово-правно законодателство
 • Комуникации в трудовата дейност
 • Хигиена на хранене и хранително законодателство
 • Професионална етика и туристическо поведение
 • Отчетни документи в хотелиерството
 • Информационни технологии и работа с компютър
 • Чужд език по професията
 • Машини и съоръжения в хотелиерството
 • Технология на камериерското обслужване
 • Стокознание на промишлените стоки
 • Производствена практика
 • Мотивация и комуникативност
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите квалификация по професията „Камериер“ могат да повишават квалификацията си по друга професия от професионалните направления „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“ и „Пътувания, туризъм и свободно време“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.

След приключване на обучението по професията, можете да постъпвате на длъжности, които съответстват на професията 9132 „Камериер“ и на други, в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

КАНДИДАТСТВАЙ

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.