Project Description

Професия „Касиер“

След завършване на професионалното обучение по професия “Касиер”, специалност “Касиер”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ :

 • правилата за безопасна работа и опазване на околната среда;
 • основните икономически категории;
 • стопанското устройство на страната;
 • съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
 • търси правата и спазва задълженията си в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • да работи в екип и прилага етични норми на поведение;
 • познава структурата и организацията на предприятието, правата и задълженията на длъжностните лица;
 • да характеризира отчетните обекти в предприятията;
 • познава основите на счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство,свързани с изпълняваните от касиера дейности;
 • образците на стандартизираните счетоводни документи;
 • и спазва правилата за съставяне, обработване, сортиране и съхраняванена отчетната документация;
 • задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес;
 • може да използва основни статистически методи.

ДА МОЖЕ : 

 • да прилага усвоените знания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • да използва изчислителна и офис техника;
 • да разпознава официалните парични единици в обръщение;
 • да извършва парични, обменни и разплащателни операции;
 • да съставя документи, свързани с паричния оборот на предприятието;
 • да води регистри, свързани с паричния оборот на предприятието;
 • да изготвя разчетно-платежни ведомости за заплати на работниците и служителите;
 • да познава изискванията на финансовия и данъчния контрол;
 • да умее да планира и организира дейността си в съответствие с нормативните срокове;
 • да работи със специализирани програмни продукти;
 • да използва технически средства за обслужване на клиенти.
КАНДИДАТСТВАЙ

Специалности

По професия „Касиер“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Касиер – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 18 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или модули на обучението. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 350 лв.
 • За придобиване на цялата I-ва степен на професионална квалификация – 700 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Касиер“, специалност „Касиер“, в рамките на 320 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на пазарната икономика
 • Бизнес комуникации
 • Чужд език по професията – английски език
 • Право
 • Пари, банки, валутни отношения
 • Работа с компютър и офис техника
 • Икономика на предприятието
 • Счетоводство
 • Данъци
 • Социално осигуряване
 • Счетоводство
 • Данъци
 • Социално осигуряване
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите професионална квалификация по професията „Касиер“ могат да постъпват на работа като дизайнери на свободна практика, в художествен колектив, работещ по осъществяването на художествен проект, в предприятие, културна институция, дизайнерско студио.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Дизайнер“ могат да постъпват на работа на професиите (длъжностите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), а именно: 2452-8016 Художник, гримьор; 2452-8017 Художник, приложник; 2452-8019 Художник, сценични костюми; професиите, включени в единична група 3471 Декоратори и търговски дизайнери и други; 3476-3007 Осветител; 3476-3011 Първи асистент, художник на костюми; 3476-3015 Художник, изпълнител на кукли; 3476-3016 Художник, изпълнител на макети; 5141-2002 Гардеробиер; 5141-2003 Гримьор; 5141-2009 Перукер; 5141-2010 Реквизитор; 5141-2011 Фризьор; 7436-1003 Производител, играчки/кукли и пресовани играчки; 7433-2006 Производител, перуки и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.