Project Description

Професия „Лозаровинар“

След завършване на професионалното обучение по професия “Лозаровинар”, специалност “Лозаровинарство”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ :

 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на трудовата дейност в стопанското предприятие;
 • Общи правила на трудово-правното законодателство;
 • Дейността на стопанското предприятие;
 • Обща теория на пазарната икономика;
 • Да има фундаментални познания в областите на растениевъдството, общо земеделие и агрохимия и торене;
 • Правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивка;
 • Правила и особености при създаването на професионални контакти;
 • Да притежава детайлни познания в областите на лозарството, почвознание и растителна защита;
 • технологичната последователност за изпълнение на селскостопанските дейности в растениевъдството;
 • основните селскостопански машини и принципите за работа с тях;
 • технологичната последователност при производство на грозде и вино;

ДА МОЖЕ : 

 • Прилага нормативната уредба, относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • Да работи при условия на пазарна икономика;
 • Да спазва общите правила на трудово-правното законодателство;
 • Да ползва познанията си в областите растениевъдството, общо земеделие, агрохимия и торене;
 • Да прилага в практиката успешно познанията си в областите на лозарство, почвознание, растителна защита и селскостопански машини;
 • знае особеностите и начините на безопасна работа с растителнозащитни препарати, бистрещи и дезинфекциращи препарати, торове, машини и съоръжения;
 • разбира технологичната последователност при производство на грозде и вино, прилага усвоените теоретични знания при производство на различни сортове грозде и видове вина;
 • познава специфичните условия за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности;
 • прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете

По професия „Лозаровинар“ се организира професионало обучение по следната специалнос:

 • Лозаровинарство – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Лозаровинар“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучението

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Лозаровинар“, специалност „Лозаровинарство“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика. Трудово-правно законодателство.
 • Чужд език по професията – английски език
 • Трактори и автомобили
 • Земеделие с почвознание
 • Ботаника
 • Лозарство. Машини в лозарството.
 • Технология и машини във винопроизводството. Дегустация.
 • Растителна защита и агрохимия
 • Микробиология
 • Учебна практика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Лозаровинар“ можете да постъпвате на длъжности 6112-2001 „Лозар“, 6112-2009 „Фермер, отглеждащ лозя“, 8331-2001 „Водач, селскостопански машини“, 8331-2003 „Оператор, селскостопански машини“, 8331-2005 „Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието“, професиите от единична група 8278 „Машинни оператори в производството на бира, вино и други напитки“, както и други включени при актуализирането на НКПД.

Имате възможност да продължите своето обучение по друга професия от професионалните направления „Селско стопанство“ и „Производство на храни и напитки“, като обучението по обща и отраслова подготовка се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.