Project Description

Професия „Машинен техник“

След завършване на професионалното обучение по професия “Машинен техник”, специалност “Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • И прилага основните правила за безопасна работа на работното място познава и използва личните предпазни средства не замърсява при работа околната среда.
 • Участва при разпределение на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на колектива отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата която му е възложена.
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Основните правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти.
 • Да осъществява кратка професионална комуникация на чужд език.
 • Общото устройство, принципа на работа, техническо обслужване и настройка на машините, принадлежностите, системите, механизмите и уредбите на машините в шевната промишленост.
 • Да извършва правилен (обстоен) избор на подходящи инструменти за разглобяване, измерване, сглобяване, настройка, ремонт и контрол на машините и съоръженията. 
 • Да разчита техническа документация – чертежи на детайли и чертежи на общ вид, технологични карти. .
 • Познава и спазва технологиите за проектиране, производство и експлоатация на промишлените изделия, ремонт и поддържане на съответната техника с цел изпълнение на технологичния процес, описан в съответните специалности..
 • Устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното производство за правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване.
 • Организиране на работното място – подготовка на машини, инструменти, приспособления.
 • Техническото обслужване, ремонт и настройване на машините.
 • Управление на малка фирма, ръководство и организация на работен екип.

  ДА МОЖЕ: 

 • Да прилага основните правила за безопасна работа на работното място да познава и използва личните предпазни средства не замърсява при работа околната среда.
 • Да използва основната професионална терминология в комуникация на чужд език.
 • Да разчита и ползва конструкторска и технологична документация на машинни изделия.
 • Да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост, като използва различни инструменти и приспособления.
 • Да прилага технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и методите за поддържане на машините и съоръженията в шевната и обувната промишленост.
 • Да определя методите на дефектация на детайлите и възлите..
 • Да прилага усвоените теоретични знания при поддържане и ремонта на машините и съоръженията в шевната и обувната промишленост, използвайки различни инструменти и приспособления.
 • Да прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата дейност на работното място с цел създаване на рационална организация..
 • Да оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Машинен техник“ се организират професионалнo обучениe по специалност:

 • Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 950 лв.
 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Работа с персонален компютър
 • Чужд език по професията – английски език
 • Техническо чертане. Машинни елементи
 • Материалознание
 • Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост.Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения.
 • Суровини и материали
 • Технология на шевното производство . Технология на обувното производство.
 • Диагностика и ремонт на машините и съоръжения
 • Автоматизация на производството
 • Сглобяване и ремонт на съединения
 • Учебна практика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Машинен техник“ можете да постъпвате на длъжности 3115-3004 Техник, механик, 3115-3013 Техник-механик, инструменти, 3115-3021 Техник-механик, автоматизация, 3115-3021 Техник-механик, автоматизация на производството, 3115-3023 Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство, 3115-3024 Техник-механик, други отрасли на леката промишленост, 3115-3026 Техник-механик, кожено-галантерийно производство, 3115-3027 Техник-механик, мебелнопроизводство, 3115-3028 Техник-механик, обувно производство, 3115-3029 Техник-механик, предачно производство, 3115-3030 Техник-механик, тъкачно производство, 3115-3033 Техник-механик, шивашко производство, 3115-3042 Техник-механик, дискретни производства, 3118-3010 Чертожник, машини и инструменти или други длъжности, които изискват по-ниска степен н професионална квалификация.

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Машинен техник“ обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност от професията или по друга професия от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.