Project Description

Професия „Моделиер – технолог на облекло“

След завършване на професионалното обучение по професия “Моделиер – технолог на облекло”, специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, курсистът ще придобите следните знания, умения и компетенции:

 • знае и прилага основните правила за здравословни и безопасни условия на
  труд;
 • умее да води професионален разговор;
 • умее да формулира писмено информация, засягаща професионалната област;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • планира и организира изпълнение на текущите задачи и решава възникнали
 • проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност, съобразно правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • умее да формулира проблеми и задачи;
 • разбира собствената си роля в производството;
 • съдейства и търси отговорност на членовете на екипа;
 • съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • познава организацията на фирмата и правомощията (йерархията) на длъжностните лица.
 • знае общите правила за работа с компютър;
 • познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • познава терминологията на чужд език, свързана с професията;
 • познава основните суровини и материали в производството на текстил,
 • облекло, технологичното им предназначение;
 • познава основните процеси в производството на текстил и облекло, както и машините и съоръженията, чрез които се осъществяват;
 • прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното
  си място и време.
 • знае и прилага правилата за транспорт и съхранение на суровини и готови продукти;
 • познава документите за производство на изделията; видовете технологии и технологичните изисквания за изпълнение на всяка операция;
 • познава и работи с основна кроячна техника и съоръжения за влаго-топлинна обработка, използвани в производството на облекло от текстил;
 • контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • разчита скици на модели;
 • чертае основни конструкции и моделни разработки;
 • изработва кройки и шаблони на облеклото и ги размножава по размери и ръстове;
 • съставя разходни норми на материали и труд;
 • разработва и прилага технологичната последователност за изработване на
 • видове облекло от текстил;
 • адаптира се бързо за промяна на технологията при въвеждане на нови машини и съоръжения;
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Моделиер – технолог на облекло“ се организира професионално обучение по специалност:

 • Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Моделиер – технолог на облекло“ Вие получавате:

 • Свидетелство за професионална квалификация за придобита II-ра или III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Диплом на български и английски език

Приз „Дипломиран инструктор“

Референция за постигнати резултати

Грамота

КАНДИДАТСТВАЙ

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на професионална квалификация по част професията – 1 200 лв.
 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 2 000 лв.
 • За професионално обучение по индивидуалната учебна програма можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787 или на email: bogoia_m@abv.bg

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Моделиер-технолог на облекло“, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Предприемачество
 • Икономика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Материалознание
 • Процеси и машини в шевната промишленост
 • Технология на облеклото
 • Конструиране и моделиране на облеклото
 • Проектиране на фирми за конфекциониране на облекло
 • Художествено проектиране на облекло

Учебна практика по:

 • Процеси и машини в шевната промишленост
 • Технология на облеклото
 • Моделиране на облеклото
 • Производствена практика

Разширена професионална подготовка:

 • История на костюма
 • История на костюма – учебна практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Моделиер-технолог на облекло“ можете да постъпвате на длъжности с код 3118 „Приложни специалисти-технолози“, „Производители на реквизит в киното и театъра“ -код 7333; „Моделиери и кроячи на облекло“ – код 7441, „Квалифицирани шивачи“ – код 7442, „Квалифицирани шапкари“ – код 7443, „Квалифицирани бродировачи“ – код 7444, „Производители на пълнени шивашки изделия“ -код 7446, „Кожухари, шивачи на кожено облекло и галантерия“ – код 7447, „Оператори на шевни и бродировъчни машини“ – код 8266, „Гладач на преса“ – код 8267, и други допълнени при актуализиране на НКП.

Вие можете да продължите обучението си за придобиване на професионална квалификация по друга специалност от професията, както и по друга професия от професионално направление „Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия“.

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният може да повишава квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, организирани от ВУЗ, обучаващи организации и фирми – производителки на материали, машини и други средства на труда, свързани с професията, участие в симпозиуми, работни срещи и други прояви в професионалната област.

КАНДИДАТСТВАЙ

Красимира Добрева е преподавател по професии „Моделиер-технолог“, „Моден дизайн“, „Шивач“, „Оператор в производство на облекло“ и много други в сферата на производството на облекло. Притежава бакалавърска степен по специалност „Инженерен дизайн“, магистърска степен по специалност „Социален мениджмънт“, педагогическа квалифиция и свидетелство за професионална квалификация по професия „Моделиер-конструктор на облекло“. Професионалният ѝ опит е повече от 28 години, през който непрекъснато актуализира своите знания умения и предава опита си на своите курсисти, като голяма част от тях са се реализирали успешно на пазара на труда.

Красимира Добрева провежда обучения за придобиване на I-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация по всички професии в направление „Производство на облекло“. При нея можете да надградите знанията си по конструиране по френския метод Лин-Жак, украса на облеклото и аксесоари, CAD-CAM системи, конструиране на детско облекло и грешки при конструиране на облеклото.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Мария Марковска е преподавател по учебна практика професии „Моделиер-технолог“, „Моден дизайн“, „Шивач“, „Оператор в производство на облекло“ и много други в сферата на производството на облекло. Притежава бакалавърска степен по специалност „Технология на облекло от текстил“ и учителска правоспособност. Професионалният ѝ опит е над 45 години, а преподавателския и стаж е повече от 30 години.

Мария Марковска провежда обучения за придобиване на I-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация по всички професии в направление „Производство на облекло“. При нея можете да усвоите всички техники и методи за изработване на видовете облекла.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Савка Казаларска е преподавател по художествено оформяне на облекло, модна илюстрация и история на костюма по професиите в сферата на производството на облекло. Притежава висше образование по специалност „Промишлен дизайн“ и научно звание доцент по „Изкуствознание и изобразителни изкуства (мода)“. Професионалният ѝ опит стартира през 1979г., като през годините е била водещ дизайнер в завод „Дружба“ и председател на кооперация „Галатея Варна“.

Доц. Савка Казаларска провежда обучения за придобиване на I-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация по всички професии в направление „Производство на облекло“. При нея можете да надградите знанията си по мулажни техники за моделиране на облеклото, моден стайлинг и други.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Милка Кънева е преподавател по икономически дисциплини, технология на облеклото и учебна практика по професиите в сферата на производството на облекло. Притежава висше образование по специалност „Икономика“ и педагогическа правоспособност. Професионалният ѝ опит стартира през 1961г., като през годините е била технолог в завод „Дружба“, началник на ПУЦ, собственик на цех за производство на облекло. През 1996г. стартира собствен бизнес за предоставяне на квалификационни услуги в сферата на производството на облекло, като към момента управлява частна гимназия, център за професионално обучение и частен професионален колеж „Богоя“.

Милка Кънева провежда обучения за придобиване на I-ва, II-ра и III-та степен на професионална квалификация по всички професии в направление „Производство на облекло“. При нея можете да надградите знанията си по проектиране на фирми за конфекциониране на облекло, предприемачество и други.

Адрес: 9000, гр. Варна
ул. „Генерал Колев“ № 92
Учебна база на ЦПО „Богоя“

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.