Project Description

Професия „Монтажник на ВиК“

След завършване на професионалното обучение по професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”, специалност “Вътрешни ВиК мрежи”, обучаваният, съгласно ДОИ по професията/специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

КОМПЕТЕНЦИИ:

 • познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна и аварийна безопасност и защита, използва лични предпазни средства;
 • познава въздействието на своя труд върху живота и здравето на другите и върху околната среда, спазва установените за тяхната защита правила и оказва при необходимост долекарска помощ;
 • познава съществуващите икономически взаимоотношения, процеси и явления, свързани с упражняваната професия;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • знае своята роля в дейността на предприятието, прави отчет за извършената работа и за изразходваните материали, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • описва основните строителни материали, тяхното приложение, начините на съхранение и транспорт;
 • познава елементите на сградата, тяхната конструкция и изпълнение;
 • познава основните компоненти на организацията в строителството;
 • разпознава и използва елементите на мрежите за водоснабдяване и канализация (предназначение, разновидности, устройство, качества) и начина за означаването им в схеми и чертежи;
 • познава инструментите и машините за изграждане, експлоатация и ремонт на В и К мрежи.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 

 • участва пълноценно и отговорно в изпълнението на задачите, съдейства на членовете на екипа и при необходимост търси помощ от тях;
 • осъществява ефективна комуникация с колеги, с прекия си ръководител и клиентите, спазвайки йерархичния ред;
 • използва основна строителна техническа и технологична терминология на български и на чужд език; 
 • познава правилата за работа с компютър и използва програмни продукти, свързани с професионалните задължения;
 • дефинира и спазва точно технологичната последователност на операциите за изпълнение на конкретна работа;
 • умее да разчита техническа документация (схеми, чертежи и инструкции);
 • анализира резултатите от извършени монтажни и демонтажни дейности при нормални и аварийни ситуации и измерва основни технически параметри;
 • спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейността;
 • умее да си служи с инструментите и машините за изграждане, експлоатация и ремонт на В и К мрежи;
 • познава, разбира и умее да извършва по предписание технологичните операции за изграждане, експлоатация и ремонт на В и К мрежи – разчитане на схеми и чертежи, шлосерски операции, заварки, монтаж, демонтаж, измерване и др.;
 • разбира и поема отговорността за качествено и в срок изпълнение на работата, свързана с изграждането, експлоатацията и ремонта на В и К мрежи, в т.ч. и други задължения, като например да отговаря за водоснабдяването на поверените му селища и за показателите на подаваната вода (наличие на остатъчен хлор и др.).
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Вътрешни ВиК мрежи – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Външни ВиК мрежи – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Монтажник ВиК“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“, специалност „Вътрешни ВиК мрежи“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд. Условия за безопасност при упражняване на професията.
 • Икономика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Сградостроителство
 • Техническо чертане в строителството
 • Строителни материали
 • Водно строителство
 • Шлосерство и заваряване
 • Основи на строителната механика
 • Въведение в организацията на строителството. Технология на строителството.
 • Технология на специалността
 • Хидравлика
 • ВиК инсталации в сгради
 • Водоснабдяване и канализация
 • Учебна практика
 • Шлосерство и заваряване
 • Технология на строителството.
 • Технология на специалността
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Монтажник ВиК“ можете да постъпвате на длъжности от единична група 7126 Водопроводчици и тръбопроводчици от НКПД – 2011, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

След придобиване на професионална квалификация по професията, Вие можете да продължите обучението си за придобиване на квалификация по другата ѝ специалност или по друга професия от направление „Строителство“.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.