Project Description

Професия „Монтьор на компютърни системи“

След завършване на професионалното обучение по професия “Монтьор на компютърни ситеми”, специалност “Компютърна техника и технологии”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ : 

 • Правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Правилата за пожарна и аварийна безопасност;
 • Различните видове компютърна техника, вредните въздействия на различните устройства и правилата за безопасна работа;
 • Да оказва първа помощ при възникване на инцидент;
 • Да реагира адекватно  при инциденти на работното място;
 • Да спазва изискванията за опазване на околната среда;
 • Видовете договори за полагане на труд, формите на заплащане, правата и задълженията като участник в трудовия процес; да осъществява конструктивна комуникация в работния екип; 
 • да инсталира необходимия системен и специализиран софтуер за работа на компютърната система, според нейната конфигурация;
 • да инсталира приложен софтуер според изискванията на клиента;
 • да предава компютърната система в завършен вид;
 • предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, компютърни компоненти и измервателна апаратура;
 • разбира технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърната система;
 • прилага усвоените теоретични знания в конкретните условия на работното си място и при клиента;
 • анализира реалните условия за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности;
 • оценява качеството на извършената работа в съответствие със заданието на клиента при спазени нормативни изисквания.

ДА МОЖЕ : 

 • Да прилага усвоените знания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да умее да инсталира необходимия системен  специализиран софтуер за работа на компютърната система, според нейната конфигурация;
 • Да умее да инсталира приложен софтуер според изискванията на клиента;
 • Да предава компютърната система в завършен вид;
 • Да прилага усвоените теоретични знания в конкретните условия на работното си място и при клиента;
 • Да анализира реалните условия за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности;
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие със заданието на клиента при спазени нормативни изисквания.
 • Да познава основните материали, електронните елементи и модули, знае и прилага правилата за тяхното поддържане, транспорт и съхранение;
 • Да познава и спазва технологичната последователност за асемблиране на компютърна система и изграждане на компютърна мрежа;
 • Да умее да работи с електронно-измервателна апаратура;
 • Да разчита техническа и технологична документация – схеми, чертежи, скици, спецификации;
 • Да познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
 • Да познава и спазва специфичната технологична последователност при асемблиране на компютърна система и мрежа;
 • Да инсталира операционна система и да реализира връзка с Интернет в реални условия;
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Монтьор на компютърни система“ се организират професионални обучения по следните специалности:

 • Компютърна техника и технологии – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Компютърни мрежи – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Монтьор на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Електротехника. Градивни елементи
 • Техническо чертане и документиране
 • Аналогова схемотехника. Цифрова схемотехника
 • Въведение в РС
 • Приложни програмни продукти
 • Процесори и памети за РС. Дънни платки
 • Програмиране
 • Проектиране на електронни схеми
 • Компютърни мрежи
 • Приложен софтуер
 • Периферни устройства. Запомнящи устройства
 • Електротехника. Градивни елементи
 • Аналогова схемотехника. Цифрова схемотехника
 • Процесори, памети и дънни платки
 • Компютърни мрежи
 • Периферни устройства. Запомнящи устройства
 • Асемблиране на РС
 • Комплексна практика по специалността
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Монтьор на компютърни системи“ можете да постъпвате на длъжности 7243 „Монтьори на електронна техника“, 7244 „Монтьори на електрически и електронни съоръжения, некласифицирани другаде“ и др., в т. ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният има право да се обучава по друга специалност от професия „Монтьор на компютърни системи“, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление „Електроника и автоматизация“, се зачита.

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на компютърни системи“ обучаваният има право да се обучава по друга професия от професионално направление „Електроника и автоматизация“, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, се зачита.

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Монтьор на компютърни системи“ обучаваният има право да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на компютърни системи“, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.