Project Description

Професия „Монтьор на селскостопанска техника“

След завършване на професионалното обучение по професия “Монтьор на селскостопанска техника”, специалност “Механизация на селското стопанство”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • Основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, да не замърсява с работата си околната среда;
 • Да познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Да разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 •   Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език.
 •   Да познава основните земеделски култури, животни и видовете земеделска техника;
 •   Да  познава и спазва технологичната последователност при изпълнение на селскостопанските работи;
 •   Да  познава организацията на селскостопанските дейности и правомощията на длъжностните лица.
 • Да знае предназначението и устройството на основните видове земеделска техника, в това число техните детайли, възли, агрегати;

ДА МОЖЕ: 

 • Да познава и използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа при експлоатация, техническо обслужване, диагостика и ремонт на земеделската техника; 
 • Да осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип – умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
 • Да участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
 • Да извършва в правилна технологична последователност основните диагностични операции и установява причините за повреди;
 • Да извършва монтажно-демонтажни операции при техническото обслужване и ремонт;
 • Да прилага усвоените теоретични знания при внедряването на нови технологии при диагностиката и ремонта на земеделската техника;
 • Да обяснява предназначението, функциите и начините за безопасна работа с експлоатационни материали, апаратура, стендове, инструменти, контролно-измервателни уреди, инвентар и машини по специалността и спазва правилата за работа с тях;
 • Да познава основните правила за безопасна експлоатация и технологичните операции при монтаж и демонтаж на отделните възли и агрегати на земеделска техника;
 • Да прилага усвоените знания и умения за правилно и безопасно управление на моторно превозно средство и поведение при пътнотранспортни произшествия;
 • Да разчита техническа и технологична документация, каталози и друга специфична техническа документация;
 • Да прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното си място;
 • Да оценява конкретните ситуации на работното място и съобразно тях извършва необходимите трудови дейности;
 • Да изпълнява трудовите си задължения съгласно нормативните изисквания;
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Монтьор на селскостопанска техника“ се организират професионални обучения по следните специалности:

 • Механизация на селското стопанство – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Монтьор на селскостопанска техника“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучението

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Монтьор на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на селското стопанство“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Чужд език по професията – английски език
 • Техническо чертане
 • Трактори и автомобили
 • Безопасност на движението по пътищата
 • Технология на металите
 • Техническа механика. Електротехника
 • Хидравлика
 • Автоматизация
 • Растениевъдство
 • Животновъдство
 • Селскостопанска техника . Експлоатация на земеделска техника
 • Диагностика и ремонт
 • Учебна практика
 • Трактори и автомобили
 • Металообработване
 • Селскостопанска техника . Експлоатация и ремонт на земеделска техника
 • Диагностика и ремонт
 • Работа с машинно-тракторни агрегати
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Работник в животновъдството“ можете да постъпвате на длъжности 7231 „Монтьор на моторни превозни средства“, 7232 „Монтьор на трактори, пътностроителни и селскостопански машини“, 6211 „Селскостопански производители, осигуряващи самостоятелно препитание“, 8322 „Водачи на леки и лекотоварни автомобили“, 8331 „Водачи на селскостопански машини“, 8332 „Тракторист“, 9163 „Нискоквалифицирани работници, извършващи временни услуги“ и други допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

Имате възможност да продължите своето обучение по други професии от професионално направление „Селско стопанство“ или да се обучавате за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на селскостопанска техника“, като обучението по обща и отраслова подготовка се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.