Project Description

Професия „Оперативен счетоводител“

След завършване на професионалното обучение по професия “Оперативен счетоводител”, специалност “Оперативно счетоводство”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • Основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява при работа околната среда;
 • Участва при разпределение на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на колектива, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Основните правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
 • Да осъществява кратка професионална комуникация на чужд език;
 • Юридическите форми на предприятията и техните характерни особености –създаване, преобразуване и закриване;
 • Отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните актове, регламентиращи тяхната дейност;
 • Организацията и структурата на предприятията в различните отрасли;
 • Счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане;
 • Нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване.

  ДА МОЖЕ: 

 • Да прилага основните правила за безопасна работа на работното място да познава и използва личните предпазни средства, не замърсява при работа околната среда;
 • Да разчита документи на чужд език, свързани с изпълнявани задачи;
 • Подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна обработка и за анализ на финансовото състояние;
 • Планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;
 • Знае характеристиката на отчетните обекти в предприятието и тяхната класификация;
 • Спазва изискванията и регламентите на нормативните актове за признаване, оценка и счетоводно отчитане на отчетните обекти в предприятието;
 • Познава правилата за организация на счетоводната дейност във всички сфери на стопанството;
 • Знае характеристиката на международните сделки и сделките в рамките на ЕС и може да организира счетоводното им отчитане в предприятието;
 • Познава документооборота на стопанската дейност в предприятието и текущото счетоводно отчитане на протичащите стопански операции и процеси;
 • Познава изискванията на финансовия и данъчния контрол върху дейността на предприятията;
 • Работи със специализиран счетоводен програмен продукт и с програмните продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация – НАП, НОИ и др.;
 • Проявява инициативност за подобряване на финансовата дисциплина и отчетност.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Оперативен счетоводител“ се организират професионални обучения по специалност:

 • Оперативно счетоводство – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Оперативен счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на пазарната икономика
 • Икономическа информатика
 • Основи на правото
 • Чужд език по професията – английски език
 • Бизнескомуникации и връзки с обществеността
 • Маркетинг
 • Финанси. Финансов и данъчен контрол.
 • Статистика
 • Икономика, организация и управление на предприятието
 • Основи на счетоводството
 • Счетоводство на предприятието. Документи и документооборот.
 • Бюджетно счетоводство. Отчитане на външнотърговски сделки.
 • Банково счетоводство
 • Застрахователно и осигурително счетоводство
 • Търговско счетоводство
 • Автоматизиране на счетоводната дейност
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Оперативен счетоводител“ могат да се обучават за придобиване на квалификация по професии от област „Стопанско управление и администрация“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“ се зачита.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Оперативен счетоводител“, имат възможности за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

След приключване на обучението по професия „ Оперативен счетоводител“ можете да постъпвате на длъжности от следните единични групи 3313 „Оперативни счетоводители“ и 2411 „Одитори и счетоводители“, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.