Project Description

Професия „Оператор в дървообработването“

След завършване на професионалното обучение по професия “Оператор в дървообработването”, специалност “Производство на мебели”, обучаваният, съгласно ДОИ по професията/специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

КОМПЕТЕНЦИИ:

 • спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и за опазване на околната среда;
 • избира необходимите по количество и качество суровини и материали;
 • работи с ръчни инструменти;
 • разкроява дървесина и дървесни материали на циркулярни и банциг машини, формира детайли на абрихт и щрайхмус;
 • изработва профили на детайли на фрезови, шипорезни машини и на дърводелски струг;
 • извършва слепване на детайли и агрегати и шлифоване на дървесни;
 • изработва конструктивни съединения на детайли и агрегати;
 • разчита техническа и технологична документация – чертежи, скици, спецификации, разходни норми, технологични карти и др., и изработва изделия от дървесина в съответствие с документацията за производство;
 • оценява качеството на детайлите и на готовите изделия;
 • произвежда мебели от дървесина;
 • извършва ремонт на мебели.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 

 • класифицира видовете суровини, основни и спомагателни материали в зависимост от основните им качества и характеристики;
 • описва видовете суровини, основни и спомагателни материали, използвани при производство на изделия от дървесина;
 • подготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти;
 • сортира правилно материалите по видове, размери и качество;
 • ползва по предназначение суровини, основни и спомагателни материали в дървообработването;
 • знае и прилага изискванията на стандартите за транспортиране и съхранение на суровини и материали;
 • познава и прилага методи за сушене на дървесината и извършва замерване на влажността є с влагомер;
 • класифицира ръчните инструменти и приспособления според предназначението им;
 • описва видовете ръчни инструменти и приспособления;
 • подготвя за извършване на конкретната операция необходимите ръчни инструменти и приспособления;
 • извършва основни и довършителни операции с ръчни инструменти и приспособления;
 • изброява и прилага правилата за безопасна работа с ръчни инструменти и приспособления.
 • изброява видовете рязане на дървесината;
 • описва схемите за разкрояване на масивна дървесина и дървесни материали;
 • обяснява устройството и принципа на действие на циркулярни машини и банциг машини;
 • демонстрира умения да подготвя за работа и настройва циркулярни машини и банцизи за разкрояване на детайли с необходимите размери;
 • работи на циркулярни машини и банцизи, като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • обяснява предназначението, устройството и принципа на действие на абрихт и щрайхмус;
 • подготвя и настройва за работа абрихт и щрайхмус;
 • обработва детайли до точни размери на абрихт и щрайхмус;
 • знае и прилага правилата за безопасна работа с абрихт и щрайхмус;
 • изброява видовете профили, машините за профилиране и режещите инструменти;
 • описва устройството и принципа на действие на фрезови и шипорезни машини, на дърводелски струг;
 • изпълнява операции за профилиране, като спазва изискванията за точност и качество;
 • знае и прилага правилата за безопасна работа с машини за профилиране;
 • изброява видовете конструктивни съединения на детайли и агрегати;
 • обяснява приложението на отделните видове конструктивни съединения;
 • изработва конструктивни съединения с ръчни инструменти и на дървообработващи машини;
 • спазва изискванията за точност и качество на произведените конструктивни съединения;
 • изброява видовете лепила, използвани в дървообработването, и приложението им;
 • избира лепила и режими на слепване, като спазва технологичните изисквания;
 • изпълнява операции за слепване на детайли и мебелни плочи и за облицоване на плочи с фурнир и заместители;
 • описва начините на шлифоване на дървесни повърхности и за предотвратяване на възможните дефекти при шлифоването;
 • избира режими и машини за шлифоване на дървесни повърхности, като спазва технологичните изисквания;
 • изпълнява операции за шлифоване (ръчно и машинно), като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 • изброява елементите на техническата документация за производство;
 • разчита чертежи, скицира изделия и ползва целенасочено информация от технологична и конструктивна документация;
 • ползва или съставя спецификации на елементите на изделията;
 • ползва или съставя на ръка или с компютър разходни норми за материали.
 • работи точно, вярно и прецизно в съответствие със стандартите и процедурите за качество;
 • описва качествените характеристики, на които трябва да отговаря изработеният детайл/изделие;
 • сравнява произведения детайл/изделие със зададените параметри в документацията за производство;
 • описва най-често срещаните дефекти при производството на детайли/изделия от дървесина и начините за тяхното отстраняване;
 • открива и коригира дефекти в готовия детайл/изделие в съответствие с параметрите, описани в техническата и технологичната документация
 • класифицира видовете мебели и изброява конструктивните им елементи;
 • описва конструктивните особености на различните видове мебели;
 • описва технологичните процеси за производство на различни видове мебели;
 • изпълнява в технологична последователност операциите за производство на различните видове мебели;
 • знае предназначението и обяснява устройството и принципа на действие на специализираните машини за производство на мебели;
 • изброява правилата за безопасна работа със специализираните машини;
 • описва начините и операциите за сглобяване и опаковане на мебели;
 • изброява видовете опаковки и опаковъчни материали;
 • познава видовете ремонтни работи;
 • подбира и ползва материали и обков за ремонт на мебели.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете

По професия „Оператор в дъвообработването“ се организират професионални обучения по следните специалности:

 • Производство на мебели – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Производство на врати и прозорци – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Производство на тапицирани изделия – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Оператор в дървообратването“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Оператор в дървообратването“, специалност „Производство на мебели“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика
 • Трудово- правно законодателство
 • Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност
 • Информационна техника и технологии
 • Чужд език по професията
 • Материалознание
 • Техническо чертане
 • Технологии и машини в дървообработването
 • Конструиране на детайли и агрегати
 • Сушене на дървесината
 • Електротехника и електроника
 • Автоматизация на производството
 • Стилознание
 • Технологии на мебелното производство
 • Конструиране на мебели
 • Проектиране на мебели и интериор

Учебна практика :

 • Обработка на дървесината с ръчни инструменти
 • Обработка на дървесината с дървообработващи машини
 • По специалността
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Оператор в дървообработването“ можете да постъпвате на длъжности от НКПД: 7124-2001 Дограмаджия, 7421-2002 Дърводелец, 7421-2004 Дърводелец, дървени конструкции, 7124-2006 Дърводелец, 7124-2007 Дърводелец, корабен, 7132 Работник по поставяне на подови настилки и облицовки, на длъжности от единични групи, 8141 Оператори в дърводобива и дървообработващото производство и 8241 Машинни оператори в дървообработващото производство.

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията, Вие можете да продължите обучението си за придобиване на трета степен на квалификация по професията „Техник-технолог в дървообработването“.

КАНДИДАТСТВАЙ

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.