Project Description

Професия „Оператор в текстилното производство“

След завършване на професионалното обучение по професия “Оператор в текстилно производство”, специалност “Тъкачно производство”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • И прилага основните правила за безопасна работа на работното място познава и използва личните предпазни средства не замърсява при работа околната среда.
 • Участва при разпределение на задачите, съдейства и търси помош от членовете на колектива отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата която му е възложена.
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Основните правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти.
 • Да осъществява кратка професионална комуникация на чужд език.
 • Познава суровините и материалите в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия.
 • Познава процесите в производството на текстил, както машините и съоръженията, чрез които се осъществяват.
 • Прилага правилата при транспортиране и съхранение на суровините и готовите продукти.
 • Притежава знание и умение за изпитване, контрол и оценка качествата на продукцията.
 • Познава видовете дефекти, причините за тях и начините за отстраняването им.
 • Разпознава основните текстилни суровини, знае техните свойства и приложението им в тъкачното производство.
 • Технологичната последователност на процесите за подготовка на основните и вътъчните нишки за тъкане, тяхната цел и същност.
 • Обяснява принципното устройство и действие на машините, включени в производствения процес.
 • Работи на машините за подготовка на нишките за тъкане, машините за тъкане и машините за окачествяване на готовата тъкан.
 • Познава видовете сплитки, елементите на технологичната рисунка, структурата на тъканта и начините на вдяване в бърдото и нищелките.
 • Да разчита техническа документация.
 • Оперира с уреди и апарати за извършване на качествен контрол, изпитване и оценка във всеки етап от производството на тъкани в съответствие с нормативните изисквания.
 • Прилага усвоените знания за правилна организация на труда и работното място.  

ДА МОЖЕ: 

 • Да прилага основните правила за безопасна работа на работното място да познава и използва личните предпазни средства не замърсява при работа околната среда.
 • Да използва основната професионална терминология в комуникация на чужд език.
 • Да разчита и ползва конструкторска и технологична документация на машинни изделия.
 • Познава суровините и материалите за производствоно на тъкани изделия.
 • Да извършва профилактика, регулира и поддържа технически изправни машините за подготовка на основните и вътъчни нишки и тъкане.
 • Да извършва профилактика, настройка и поддържа технически изправни машините и зарежда за различни артикули тъкачните машини.
 • Организира изпълнението на технологичния процес.
 • Контролира качеството на произвежданата продукция на всички етапи от технологичния процес.
 • Да извършва профилактика, регулира и поддържа технически изправни машините за подготовка на основните и вътъчните нишки за тъкане.
 • Да извършва профилактика, регулира и поддържа технически изправни тъкачните машини и ги зарежда за различни артикули.
 • Да познава методите за ремонт и за поддържане на машините в тъкачно производство.
 • Да извършва профилактика, настройка и поддържа технически изправни тъкачните машини.
 • Да определя методите на дефектация на детайлите и възлите..
 • Да прилага усвоените теоретични знания при поддържане и ремонта на машините и съоръженията.
 • Да прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата дейност на работното място с цел създаване на рационална организация.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Оператор в текстилното производство“ се организират професионални обучения по следните специалности:

 • Предачно производство – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Тъкачно производство – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Плетачно производство – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Такса за обучението

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Оператор в текстилното производство“, специалност „Предачно производство“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Оператор в текстилното производство“ можете да постъпвате на длъжности от единични групи: 7431 Подготвители на нишки/влакна, 7432 Тъкачи, плетачи и сродни на тях, 8261 Машинни оператори в предачното производство, 8262 Машинни оператори в тъкачното производство и други, в това число допълнени при актуализиране на НКПД. 

Вие можете да продължите обучението си за придобиване на професионална квалификация по друга специалност от професията, както и по друга професия от професионално направление „Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия“, да вземате участие в работни срещи, в курсове и семинари и други прояви в професионалната област, свързани с професията.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.