Project Description

Професия „Оператор на компютър“

След завършване на професионалното обучение по професия “Оператор на компютър”, специалност “Текстообработване”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ : 

 • Основната конфигурация на персонален компютър, принципното устройство и действие на компонентите на компютърната система и знае начините за включване на различни периферни устройства към основната конфигурация;
 • Единиците за измерване на информация и съобразява количествините възможности за съхранение на информация върху различни дискови носители на информация;
 • Различните операционни системи и възможностите им, знае основните команди за работа с файлове и директории;
 • Съобщенията за грешки и знае начините за адекватна реакция в критични ситуации;
 • Основни характеристики и области на приложение на програмните продукти, предпредвидени за изучаване през курса на обучение;
 • Общите тенденции в развитието на компютърната техника, програмните продукти и Интернет;
 • Знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на професията и за опазване на околната среда, познава и използва личните предпазни средства;
 • Комуникира ефективно с клиенти и с колеги, като използва правилно професионална терминология;
 • Разбира своята роля в трудовия процес;
 • Отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията;
 • Разпределя задачите между членовете на екипа в зависимост от квалификацията им;
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • Познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • Формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си;
 • Знае общите правила за работа с персонален компютър;
 • Разбира значението и ролята на използваните компютърна техника и приложени програми;
 • Прилага уменията за ползване на базови и специални програмни пакети;
 • Осъществява кратка комуникация на чужд език, разбира текстове от професионалната област;

 ДА МОЖЕ :

 • Да работи с персонален компютър и различните периферни устройства, като спазва изискванията за безопасна работа с компютърна техника;
 • Да работи свободно с операционните системи и използва командите за работа с основните информационни структури;
 • Да създава, редактира, съхранява и отпечтва правилно файлове, създадени с помоща на изучаваните програмни продукти;
 • Самостоятелно да създава и правилно да оформя различни видове документи на компютър, спазвайки изискванията за съответния вид документ;
 • Да решава практически задачи с помоща на програмните продукти, съдържащи се в Microsoft Office;
 • Да ползва свободно ресурсите на Интернет и използва получената информация при разработването на различни проекти;
 • Да реагира своевремнно и правилно при възникване на хардуерна или софтуерна грешка, за да се избегне фатална повреда в компютърната система;
 • Да работи с антивирусни и архивиращи програми, като успешно може да отстранява вируси и архивира необходимата информация; 
 • Да прилага усвоените знания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Притежава теоретични знания и практически умения; 
 • Спазва последователност при работа;
 • Определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни дейности;
 • Планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • Използва комуникативните си умения при работа с клиенти;
 • При необходимост използва познанията си по чуждоезикова подготовка;
 • Ползва професионални издания и др. източници с цел актуализиране техниката си на работа;
 • Адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при провеждането им;

Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията „Оператор на компютър” могат да работят във фирми;

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Оператор на компютър“ се организират професионални обучения по специалност:

 • Текстообработване – за придобиване на I-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 6 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Оператор на компютър“ Вие получавате:

 • Свидетелство за професионална квалификация за придобита II-ра или III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Диплом на български и английски език

Приз „Дипломиран инструктор“

Референция за постигнати резултати

Грамота

КАНДИДАТСТВАЙ

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на специалност:

 • За придобиване на I-ва степен – такса ….. лв
 • За професионално обучение по индивидуалната учебна програма можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg

Учебен план по специалността?

Обща професионална подготовка

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика, бизнес комуникации и работа с документи
 • Отраслова професионална подготовка
 • Чужд език по професията – английски език

Специфична професионална подготовка

 • Текстообработка. Електронни таблици. Бази данни. Приложен софтуер.
 • Компютърни мрежи. Етика на общуване с електронни средства.
 • Учебна практика – работа с компютър
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Оператор на компютър“ обучаваният може да продължи обучението си по всяка друга професия от професионално направление „Приложна информатика“ и от професионално направление „Стопанско управление и администрация“ или друга професия с възможност за придобиване на трета или четвърта степен на професионална квалификация. Професията „Оператор на компютър“ е добра основа за продължаване на обучението за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията 213060 „Компютърен график“, трета степен на професионална квалификация по професията 213050 „Компютърен аниматор“ от професионално направление 213 „Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти“, както и на трета степен на професионална квалификация по професията 482010 „Икономист-информатик“ от професионално направление „Използване на компютри“.

След приключване на обучението по професия „Оператор на компютър“ можете да постъпвате на длъжности от единична група 3511-3002 „Компютърен оператор“, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.