Project Description

Професия „Оператор на парни и водогрейни съоръжения

След завършване на професионалното обучение по професия “ Оператор на парни и водогрейни съоръжения”, специалност “ Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • Да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място познава и използва личните предпазни средства не замърсява при работа околната среда.
 • Да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Да участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнение на задачите и търси помощ от тях.
 • Устройството и принципа на парните котли; съоръженията към тях и спомагателните повърхности за нагряване.
 • Нормата за качество на парата и горещата вода.
 • Принципа на действие на контролно-измервателните прибори и автоматика, и правилата за ползването им.
 • Технико – икономическите показатели за работа на парните и водогрейни котли.
 • Основите на физиката, химията и материалознанието, отнасящи се до експлоатацията на парния котел.
 • Да е запознат със свойствата на въздуха, водата, водната пара и материалите, използвани в паро-котелната техника, начините за осигуряване на необходимата тяга.
 • Да познава процеса на горене при различните видове горива.
 • Намира и съхранява информация в компютър и ползва интернет и електронна поща, включително на чужд език.
 • Попълва работна документация – формуляри, дневници, протоколи и др., за извършените дейности.
 • Разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация – наредби, правилници, инструкции, каталози, схеми, чертежи и др.
 • Свойствата на основните суровини и материали, използвани в електротехниката и енергетиката, технологичното им предназначение, транспорт и съхранение.

  ДА МОЖЕ: 

 • Да обслужва парни и водогрейни котли. Да осигурява тяхната икономична, безопасна и безаварийна работа.
 • Познава физическата същност на основни топлотехнически и електрически величини и използва технически средства за измерването им.
 • Знае основни понятия, закони и процеси в хидро- и газодинамиката, термодинамиката и топлопренасянето и тяхното приложение в енергийните съоръжения.
 • Познава предназначението и конструкциите на машинни елементи, детайли, възли и апарати.
 • Извършва монтажно-демонтажни и ремонтни операции с машинни елементи, детайли и възли.
 • Познава предназначението, устройството и принципа на действие на енергийни съоръжения и инсталации и начините за инсталиране.
 • Работи безопасно със суровини и материали, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове, използвани в специалността.
 • Познава изискванията и правилата за провеждане на профилактика и ремонт на съоръжения, инсталации и мрежи.
 • Извършва в технологична последователност операциите, свързани с монтаж, демонтаж и електромонтаж, с профилактика и ремонт на енергийните съоръжения и инсталации.
 • Отстранява повреди и дефекти по съоръженията и тръбопроводите.
 • Познава изискванията за подготовка, пускане в действие и въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации.
 • Работи с уреди за контрол и регулиране параметрите на газа.
КАНДИДАТСТВАЙ

Специалности

По професия „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения– за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 12 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или модули на обучението. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“, специалност „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравни и безопасни условия на труд
 • Икономика, предприемачество, бизнес комуникации
 • Чужд език по професията – английски език
 • Техническа механика
 • Общо технически знания
 • Електротехника и електроника. КИП и А
 • Материалознание. Машинни елементи
 • Хидравлични машини
 • Термодинамика и топлопренасяне.
 • Топлотехнически измервания
 • Топлинна техника. Топлинни източници
 • Парогенератори. Парни турбини
 • Технология на специалността
 • Технически надзор
 • Учебна практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“ можете да постъпвате на длъжности от единична група 8182: 8182-2004 Огняр, 8182-2005 Оператор, парни и водогрейни съоръжения, и 8182-2006 Оператор, парна машина, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по специалността „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения“ от професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“, могат да продължат обучението си по друга специалност или по друга професия от професионално направление „Електротехника и енергетика“.

При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.