Project Description

Професия „Организатор интернет приложения“

След завършване на професионалното обучение по професия “Организатор интернет приложения”, специалност “Електронна търговия”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ : 

 • Правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Правилата за пожарна и аварийна безопасност;
 • Различните видове компютърна техника, вредните въздействия на различните устройства и правилата за безопасна работа;
 • Да оказва първа помощ при възникване на инцидент;
 • Да реагира адекватно  при инциденти на работното място;
 • Да спазва изискванията за опазване на околната среда;
 • Видовете договори за полагане на труд, формите на заплащане, правата и задълженията като участник в трудовия процес; да осъществява конструктивна комуникация в работния екип; 
 • Да използва различните видове периферни устройства;
 • Да инсталира и настройва системен и приложен софтуер;
 • Видовете бройни системи и правилата за съставяне на алгоритми;
 • Да съставя компютърни програми по зададени параметри; 
 • Основните принципи за създаване на композиции, съчетаване на цветове и шрифтове;
 • Характеристиките на различните видове формати;
 • Последователността на действията при работа с инструментите  от компютърнит епрограми за обработка на изображения;
 • Да описва херектеристиките и  елементите на : динамични интернет приложения, на различните сървърни езици;
 • Да представя аргументи за избор на език за програмиране и технологии;

ДА МОЖЕ : 

 • Да прилага усвоените знания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да обработва графични изображения със специализиран софтуер;
 • Да комбинира елементи от готови графични изображения за създаване на нови;
 • Да създава елементи за  за оформяне на дизайна на интернет приложение;
 • Да изработва интерфейс за интернет приложения с програми за графичен дизайн и да описва тяхните характиристики;
 • Да използва описателни и процедурни езици за програмиране на статични интернет приложения;
 • Да създава интернет страници, като използва специализирани среди за програмиране и редактиране;
 • Да извършва анализ и оптимизация на съдържанието за по-добро индексиране на страниците в търсещите машини / Google, Yahoo и др. /;
 • Сда изготвя спецификация по отношение на функционалност и ниво на сигурност на интернет приложение;
 • Да администрира бази данни и интернет услуги със специализирани програми;
 • Дасъздава различни видове заявки за работа с база данни;
 • Да импортира и експортира данни и обекти във и отсървър за база данни;
 • Да изработва интернет приложения от готови библиотеки и модули;
 • Да извършва тест и диагностика на отделни елементи и модули от интернет приложения и отстранява грешки;
 • Да изработва скриптори за филтриране на потока входни данни с цел защита  на съдържанието на приложентието;
 • Да подготвя интернет приложения за публикуване;
 • Да използва специализирани компютърни програми за обмен на файлове;
 • Да извършва настройка на сигурността на публикувано интернет приложение;
 • Да работи със средства за администриране на интернет приложения;

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор интернет приложения” могат да  работят във фирми и организации от различни сфери с разнообразен предмет на дейност. Съгласно НКПД – 2011 организаторът интернет приложения може да заема длъжността „Уеб дизайнер“ с код 2166-3006.

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Организатор Интернет приложения“ се организират професионални обучения по специалност:

 • Електронна търговия – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на обучение:

 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Организатор Интернет приложения“, специалност „Електронна търговия“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

Обща професионална подготовка

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Микроикономика. Макроикономика. Обща теория на счетоводната отчетност
 • Право.
 • Предприемачество. Бизнес комуникации

Отраслова професионална подготовка

 • Чужд език по професията – английски език
 • Икономика на търговията
 • Счетоводство на предприятието
 • Организация и техника на търговските плащания
 • Статистика
 • Финанси
 • Техническо чертане и документиране

 Специфична професионална подготовка

 • Програмиране
 • Интернет и УЕБ технологии
 • Маркетинг
 • Електронна търговия
 • Учебна практика :
 • Икономическа информатика
 • Електронна търговия
 • Счетоводство на предприятието
 • Системи за управление на бази данни
 • Компютърна графика и презентации
 • Организация и техника на търговските плащания
 • Работа в учебно предприятие
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор интернет приложения“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионални направления 481 „Компютърни науки“ или 482 „Приложна информатика“, като обучението им по общата задължителна подготовка – единна за всички професионални направления, и части от отрасловата задължителна подготовка и специфичната за професията подготовка се зачита.

За повишаване на професионалната си квалификация организаторът на интернет приложения може да посещава семинари, курсове и други форми за продължаващо професионално развитие.

След приключване на обучението по професия „Организатор интернет приложения“ можете да постъпвате на длъжности във фирми и организации от различни сфери с разнообразен предмет на дейност. Съгласно НКПД, организаторът интернет приложения може да заема длъжността „Уеб дизайнер“ с код 2166-3006.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.