Project Description

Професия „Организатор обредно ритуални дейности“

След завършване на професионалното обучение по професия “Организатор на обредно – рутуални дейности”, специалност “Организация на весели обредно – ритуални дейности”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ : 

 • Нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, да познава и прилага основните правила за безопасна работа с офис – техника на работното място, да познава и използва лични предпазни средства;
 • Социалното и икономическото устройство на страната, да разбира действащите икономически отношения, процеси и явления, да прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • Пазарните отношения, мястото и ролята но отделните лица,  предприятията, институциите и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика, общество и околна среда;
 • Трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник, знае правата и задълженията си съгласно Кодекса на труда;
 • Своята роля и значение в дейността на организацията, както и необходимостта от повишаване на професионалната си квалификация, разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия;
 • Да осъществява устна и писмена комуникация на чужд език при изпълнение на трудовите си задължения;
 • Спецификите на структурата, функционирането, правомощията на длъжностните лица и организационната култура на институциите в областта на услугите от обществения, държавния и частния сектор;
 • Изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
 • Професионалната терминология, за класифицира видовете услуги, да познава законодателната уредба и изискванията за планиране и провеждане на весели обредно – ритуални дейности;
 • техниките и правилата за общуване с потребителя на услуги;

ДА МОЖЕ : 

 • Да осъществява ефективна комуникация, да формулира проблеми, да задава въпроси и да прави отчет на извършената работа;
 • Да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи съвместно с членовете на екипа, като им съдейства и оказва помощ, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на поставените му задачи;
 • Да работи с компютър, да ползва програмни продукти, както и съвременни технологии за изпълнение на техническите задачи от професионалната му област, да работи с офис – оборудване;
 • Да организира ефективно работното си време и работното си място, да планира и организира изпълнението на текущите задачи, да решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • Да оценява качеството на извършената работа съгласно регламентираните изисквания и придобитата професионална квалификация;
 • Да анализира резултатите от дейността си и предлага решения за повишаване на ефективността;
 • Да извършва в технологична последователност специфичните дейности по подготовката и провеждането на веселите обредно – ритуални дейности;
 • Да обезпечава логистично провеждането на веселите обредно – ритуални дейности (посрещане, настаняване, транспорт, доставка на продукти и услуги, церемонии и др.);
 • Да осигурява безопасност и сигурност на участниците при провеждане на весели обредно – ритуални дейности;
 • Да оперира с технически средства и съоръжения, с офис – техника и комуникационни средства;
 • Да води отчетност (финансово – счетоводна и административна) за планирането и реализацията на весели обредно – ритуални дейности;
 • Да съставя договори с потребители и партньори за провеждане на весели обредно – ритуални дейности;
 • Да извършва мониторинг върху качеството на организацията и провеждането на весели обредно – ритуални дейности.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор на обредно – рутуални дейности” могат да работят в частни фирми.

КАНДИДАТСТВАЙ

Специалности

По професия „Организатор обредно – ритуални дейности“ се организират професионално обучение по специалност:

 •  Организация на весели обредно – ритуални дейности – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 18 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или модули на обучението. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 950 лв.
 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Организатор на обредно – ритуални дейности “, специалност „ Организация на весели обредно – ритуални дейности“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основи на пазарната икономика. Основи на правото
 • Бизнес комуникации
 • Чужд език по професията – английски език
 • Икономика на предприятието. Индустриален меркетинг. Реклама. Предприемачество и дребен бизнес. Иновации и иновационна политика
 • Здравеопазване и хигиена
 • Приложни програмни продукти
 • Български език
 • Етнография и религиознание
 • Естетика, етика и психология
 • Културно – историческо наследство на България
 • Ритуална зала – технология, организация и управление
 • Организация на транспортирането и подготовката на участниците във веселите ритуали
 • Услуги за участниците във веселите обреди и ритуали
 • Работа с фото-, видео- и кинокамера
 • Учебна практика – технология на специалността
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Организатор на обредно-ритуални дейности“ можете да заемате следните длъжности: 3332-3001 „Организатор, конференции и събития“, 3332-1002 „Сватбен агент“, 4419-3010 „Координатор, дейности“, 5163-1003 „Завеждащ бюро, обредни услуги“, 5163-1004 „Обредник“, 5163-1005 „Обслужващ, погребално бюро“, 5163-1008 „Ръководещ тъжни обреди и ритуали“, 5169-3008 „Организатор дейности“, както и други сходни длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

След придобиване на професионална квалификация по професията, Вие можете да повишавате квалификацията си чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.