Project Description

Професия „Офис мениджър“

След завършване на професионалното обучение по професия “Офис мениджър”, специалност “Бизнес администрация”, обучаваният съгласно ДОИ по професията / специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения;
 • Описва структурата, организацията и йерархията в предприятието;
 • Изброява правата и задълженията по длъжностни характеристики на персонала в предприятието;
 • Правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и
 • работник;
 • Описва предназначението на основните офис консумативи, материали и помощен инвентар;
 • Правилата за извършване на писмена делова кореспонденция съобразно правилника за вътрешния ред на организацията и етичните норми;
 • Оформя като текст инструкции, зададени от прекия ръководител или други колеги;
 • Регистрира телефонни обаждания – лице, дата, час, кратко съобщение, телефон за обратна връзка и друга информация;
 • Спазва етичните норми за комуникация и делово общуване;
 • Формулира проблеми и въпроси и прави отчет за извършената работа;
 • Осъществява комуникация и работи с документация на чужд език;
 • Организира командировки, семинари, пътувания и посещения на работници и служители и гости на предприятието в страната и чужбина;
 • Осъществява комуникация на чужд език при необходимост.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ :

 • Характеризира основните икономически понятия;
 • Съставя документи, свързани с трудовоправните отношения;
 • Прилага нормативните изисквания за водене на личните досиета на персонала;
 • Организира дейностите при подбор на персонал;
 • Съгласува писмената делова кореспонденция с прекия ръководител и/или други колеги;
 • Предава и получава информация по факс и интернет;
 • Обработва, сортира, класира, систематизира и архивира работна документация в съответствие с нормативните изисквания;
 • Осигурява необходимия брой копия на документи, писма и др.;
 • Осъществява маркетингови наблюдения на информацията за клиенти, доставчици, конкуренти и др.;
 • Разработва краткосрочни планове за административната дейност на предприятието;
 • Планира и осъществява срещи и мероприятия по предварително разработен календарен план-график;
 • Отчита направените разходи съгласно нормативните изисквания на счетоводните документи;
 • Сигнализира за констатирани пропуски и грешки при изпълнение на служебните задължения;
 • Прилага основните правила за работа с компютър и използване на програмни продукти за текстообработка, електронни таблици и база данни;
 • Разработва предложения, насочени към подобряване на организационно-административните дейности.
КАНДИДАТСТВАЙ

Специалности

По професия „Офис мениджър“ се организират професионални обучения по две специалности:

 • Бизнес администрация – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За  придобиване на професионална квалификация по част от
  професията – 950 лв
 • За придобиване на III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071
  или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.b
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Офис мениджър“, специалност „Бизнес администрация“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Микро- и макроикономика
 • Предприемачество и дребен бизнес
 • Бизнес комуникации
 • Право
 • Финанси
 • Чужд език по професията
 • Счетоводство
 • Икономика на предприятието
 • Статистика
 • Мениджмънт на предприятието
 • Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура
 • Маркетинг
 • Делова кореспонденция
 • Учебна практика по:
  • Микро- и макроикономика
  • Финанси
  • Счетоводство
  • Статистика
  • Бизнес комуникации
  • Компютърен машинопис и текстообработка
  • Делова кореспонденция
  • Документационна дейност и работа с офис техника
  • Работа в учебно предприятие
  • Мениджърски проект
  • Производствена практика
 • Учебна практика – работа в учебно предприятие
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Офис мениджър“ могат да се обучават за придобиване на квалификация по професии от професионалното направление „Администрация и управление“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“ се зачита.

Вие можете да повишавате своята квалификация в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

След приключване на обучението можете да постъпввате на длъжности от единични групи 3343 Административни и изпълнителни секретари, 4120 Секретари с общи функции, 3359 Приложни специалисти в държавната администрация, н.д., както и други подобни, допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.