Project Description

Професия „Офис секретар“

След завършване на професионалното обучение по професия “Офис секретар”, специалност “Административно обслужване”, обучаваният, съгласно ДОИ по професията/специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

КОМПЕТЕНЦИИ:

 • познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения;
 • умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
 • познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
 • търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • работи в екип, спазва етични норми на поведение при общуването;
 • справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език.
 • познава нормативните документи, свързани с изпълняваните дейности;
 • познава офисните административни процедури;

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 

 • умее да изпълнява административни дейности, свързани с деловодство и архиви;
 • притежава знания и умения за планиране и отчетност, както и за създаване на работни приоритети;
 • умее да разпределя работата към помощния офис персонал и осигурява помощ и контрол на същия;
 • познава фирмената организация, йерархията и длъжностните характеристики на служителите;
 • умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма;
 • работи с офис техника – компютър, телефон, факс, скенер, копирна машина, уред за унищожаване на документи, мултимедия;
 • познава изискванията и правилата за организацията и провеждането на бизнес срещи и работни мероприятия;
 • умее да води картотека „офис организатор“ с данни за клиенти и партньори и календарен план-график на мероприятията;
 • има знания и умения за водене на писмена бизнес кореспонденция;
 • умее да води картотеки и архивира документация на хартиен и електронен носител със специализиран програмен продукт;
 • умее да протоколира срещи и мероприятия;
 • познава правилата на бизнес протокола при посрещане и изпращане на гости и посетители;
 • подготвя и урежда пътувания във и извън страната на прекия ръководител, придружаващи лица и други служители.
КАНДИДАТСТВАЙ

Специалности

По професия „Офис секретар“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Административно обслужване – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 18 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или модули на обучението. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 700 лв.
 • За придобиване на цялата II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Офис секретар“, специалност „Административно обслужване“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика на предприятието
 • Право
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Делова кореспонденция на чужд език
 • Бизнес комуникации
 • Фирмена култура
 • Счетоводство на предприятието
 • Компютърен машинопис на кирилица. Компютърен машинопис на чужд език
 • Делова кореспонденция на кирилица
 • Документационна дейност
 • Кореспондентски информационни технологии и работа в интернет
 • Учебна практика:
 • Компютърен машинопис
 • Бизнес комуникации
 • Счетоводство и финанси на предприятието
 • Делова кореспонденция
 • Работа с компютър в предприятието
 • Кореспондентски информационни технологии и работа в интернет
 • Документационна дейност
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите професионална квалификация по професията „Офис секретар“ могат да постъпват на работа като дизайнери на свободна практика, в художествен колектив, работещ по осъществяването на художествен проект, в предприятие, културна институция, дизайнерско студио.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Дизайнер“ могат да постъпват на работа на професиите (длъжностите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), а именно: 2452-8016 Художник, гримьор; 2452-8017 Художник, приложник; 2452-8019 Художник, сценични костюми; професиите, включени в единична група 3471 Декоратори и търговски дизайнери и други; 3476-3007 Осветител; 3476-3011 Първи асистент, художник на костюми; 3476-3015 Художник, изпълнител на кукли; 3476-3016 Художник, изпълнител на макети; 5141-2002 Гардеробиер; 5141-2003 Гримьор; 5141-2009 Перукер; 5141-2010 Реквизитор; 5141-2011 Фризьор; 7436-1003 Производител, играчки/кукли и пресовани играчки; 7433-2006 Производител, перуки и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.