Project Description

Професия „Охранител“

След завършване на професионалното обучение по професия “Охранител”, специалност “Банкова охрана и инкасова дейност”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ : 

 • Основните правила за здравословни безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства при изпълнение на охранителна дейност.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда 
 • Основните характеристики на ползваната техника при банковата охрана  и инкасова дейност;
 • Основните характеристики на банковата дейност, типовете банкови учреждения и небанкови финансови институции;
 • Елементите на банковата сигурност и структурата и функциите на звената за сигурност на банките;
 • Основните правни норми, регулиращи поведението и действията на служителите от охраната в нормални и извънредни ситуации;
 • Психологически особености на охранителя и реда за действие в кризисни ситуации, както и функционалните задължения на всички членове на екипа при екипна организация на охраната;
 • Структурата на организацията, в която работи, и правомощията на длъжностните лица;
 • Нормативните и основните документи по организацията, функциите и особеностите на обектите за охрана;
 • Правната база и цялостната организация на фирмената сигурност и охрана;
 • Основните положения от организацията и тактиката при охрана на банки, инкасо, ценни пратки и товари;
 • Да  познава  добре въоръжението,  снаряжението и другите  средства за самоотбрана и принуда;
 • Сигнализационните, алармените апаратури и другите технически средства за охрана на банки и при извършване на инкасова дейност;
 • Основните правила и техника на долекарската помощ;
 • Принципите  и формите на  взаимодействие с  органите на МВР при осъществяване на охранителна дейност;

ДА МОЖЕ : 

 • Да прилага усвоените знания за използване на личните предпазни средства и безопасна работа с оборудването на работното място,  и не замърсява при работа околната среда;
 • Да познава и прилага правилата за водене, обработка, сортиране, класиране и съхранение на документите;
 • Да прилага усвоените теоретични знания в конкретни условия, като спазва нормативните документи при извършване на охранителната дейност;
 • Да прилага усвоените знания и умения за правилното организиране на работното място и време;
 • Да си служи със зачисленото му оръжие и средствата за индивидуална защита- бронежилетка, противогаз и др.;
 • Да прилага средствата и методите за овладяване на извънредни ситуации ( терористичен акт, вземане на заложник, стихийно бедствие и др.);
 • Да може да оказва долекарска помощ при нараняване с хладно, газово  и огнестрелно оръжие;
 • Да води точен огън със стрелково оръжие по неподвижни и подвижни цели, денем и нощем;
 • Да владее и ползва чужд език при изпълнение на функционалните си задължения;
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Охранител“ се организират професионални обучения по следните специалности:

 • Банкова охрана и инкасова дейност – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Лична охрана – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.
 • Физическа охрана на обекти – за придобиване на III-та степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 4 месеца и 1,5 години, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Охранител“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 950 лв.
 • За придобиване на цялата III-та степен на професионална квалификация – 1900 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността

В обучението по професия „Охранител“, специалност „Банкова охрана и инкасова дейност“, в рамките на 960 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд. Долекарска помощ. Опазване на околната среда
 • Икономика
 • Производствена практика
 • Основи на правото. Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • Предприятие. Трудово- правни норми
 • Информационни технологии
 • Чужд език по професията – английски език
 • Психология и професионална етика
 • Права и задължения на охранителя.
 • Разрешителна и паспортна система в Р. България
 • Управление в областта на обществения ред. Охрана на обществения ред
 • и безопасност при масови мероприятия
 • Организация и методи на охранителната дейност
 • Оръжезнание и стрелкова подготовка
 • Лична защита
 • Банково дело
 • Организация и тактически действия при охрана на ценни пратки и товари – „инкасо“
 • Организация и тактически действия на банковата охрана
 • Учебна практика
 • Информационни технологии
 • Управление в областта на обществения ред. Охрана на обществения ред и безопасност при масови мероприятия
 • Методи на охранителната дейност
 • Оръжезнание и стрелкова подготовка
 • Лична защита
 • Организация и тактически действия при охрана на ценни пратки и товари – „инкасо”
 • Организация и тактически действия на банковата охрана
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Охранител“ можете да постъпвате на длъжности: 5419-3006 Лична охрана, 5419-3005 Сътрудник-оръжейник, 5414-0015 Пазач-портиер, 5414-1007 Охранител, 5414-1002 Пазач, въоръжена охрана, 5414-3013 Оператор сигурност, 5414-3010 Сътрудник, охрана, 5414-3009 Старши сътрудник, охраната, 5414-3008 Младши инструктор, охраната, 5413-3007 Пазач, затвор, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

След придобиване на трета степен на професионална квалификация имате възможност да продължите обучението си за четвърта степен на професионална квалификация по професия от професионално направление „Сигурност“.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.