Project Description

Професия „Помощник пътен строител“

След завършване на професионалното обучение по професия “Помощник пътен строител”, специалност “Пътища, магистрали и съоражения”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ: 

 • Познава и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна и аварийна безопасност и защита, използва лични предпазни средства; оказва при необходимост първа долекарска помощ; предпазва околната среда от замърсяване, техниките на предотвратяване на пожари и аварии.
 • Разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта и повишава квалификацията си;
 • Да познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Да участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнение на задачите и търси помощ от тях.
 • Познава основните строителни материали, знае и прилага правилата за поддържането, транспорта и съхранението им.
 • Познава устройството и  принципа на работа, съхрънява и борави с инструментите, уредите, машините и съоръженията, използвани при разсадниковите и цветопроизводствените дейности.
 • Познава елементите на сгради, видовете конструкции и етапите при изграждането им.
 • Познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на строителните работи.
 • Познава и спазва нормативните документи, регламентиращи дейностите в строителството.
 • Измерва дължина и маса и изчислява площ и обем – ръчно и с калкулатор.
 • Знае предназначението на различните видове инструменти, материали и помощен инвентар, спазва правилата за безопасна работа с тях.
 • изпълнява в технологична последователност различните видове строителни дейности по изграждане, поддържане и ремонт на пътни настилки и транспортни съоръжения.
 • организира правилно работното място.

ДА МОЖЕ: 

 • Прилага правилата за безопасна работа с материали, инструменти, машини, ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка, разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа. Безопасно транспортира вредните за околната среда строителни материали на територията на строителната площадка. 
 • Да извършва товаро-разтоварни работи.
 • Да  извършва ръчно изкопи и насипи.
 • Да помага на по-квалифицираните работници на строителни обекти, в складове и др.
 • Да разбива, кърти бетон, камъни и др. материали.
 • Подпомага издигането, сглобяването и разглобяването на скелета и други строителни конструкции.
 • Смесва, насипва и разстила бетонови и други строителни смеси.
 • Използва ръчни колички за събиране и изнасяне на строителните отпадъци от строителната площадка.
 • Почиства строителната площадка и я подготвя за извършване на други строителни дейности.
 • Товари, разтоварва и пренася строителни материали и изделия, инструменти и оборудване, инвентар, строителни отпадъци и др. в рамките на строителната площадка.
 • Приготвя различни видове бетонна смес и строителни разтвори.
 • Участва в извършването на основни строителни дейности.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в интруктурската програма?

По професия „Помощник пътен строител“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Пътища, магистрали и съоръжения – за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е до 3 месеца, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Помощник пътен строител“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на професионална квалификация по част от професията – 350 лв.
 • За придобиване на цялата I-ва степен на професионална квалификация – 700 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Помощник пътен строител“, специалност „Пътища магистрали и съорaжения “, в рамките на 300 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули

 • Здравословни и безопасни условия на труд при упражняване на професията
 • Чужд език по професията – английски език
 • Основи на сградостроителството
 • Техническо чертане
 • Строителни материали
 • Основи на технологията на строителството
 • Пътно строителство – пътища и улици. Железопътно строителство
 • Градоустройство и транспортни комуникации
 • Организация на движението в кръстовище
 • Учебна практика
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

След приключване на обучението по професия „Работник в дървообработването“ можете да постъпвате на длъжности 9312-0002 Земекопач, 9312-0005 Работник, поддръжка на пътища, 9312-0008 Работник, поддръжка, 9312-0009 Работник, поддръжка на железния път и съоръжения, 9312-0012 Работник-копач, канали и изкопи, 9312-0003 Работник, строителство, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Обучаваният може да придобие първа степен на професионална квалификация и по друга специалност от професията, или да продължи обучението си за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация, като обучението му по задължителната професионална подготовка – единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление „Строителство“, се зачита.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.