Project Description

Професия „Продавач – консултант“

След завършване на професионалното обучение по професия “Продавач – консултант”, специалност “Продавач – консултант”, Вие ще придобите следните знания, умения и компетенции:

ДА ЗНАЕ:

 • спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • разпознава рисковите ситуации в процеса на трудовата си дейност и прилага адекватни поведенчески модели;
 • прилага изискванията за опазване на околната среда;
 • описва стопанското устройство на страната;
 • разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • описва формите, принципите и методите на търговското обслужване;
 • характеризира организацията на търговската дейност; 
 • обяснява основните стоковедни характеристики на стоките;
 • изброява основните методи и правила за съхраняване и излагане на стоки;
 • познава и подбира методите за контрол върху качеството на стоките;
 • познава и описва технологичната последователност при доставката, приемането, съхранението и реализацията на стоките;
 • притежава знания и умения за планиране и отчетност на извършената работа, както и за създаване на работни приоритети;
 • придобие предприемачески умения;
 • познава и описва изискванията за документиране на доставките и продажбите на стоки.
 • дефинира и описва качествата и характеристиките на стоките;
 • притежава знания и умения за проучване на потребителското търсене;
 • обяснява правилата за продажба чрез електронната търговия.

  ДА МОЖЕ: 

 • умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения с доставчици и клиенти;
 • умее да работи в екип;
 • разбира своята роля в дейността на организацията, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • умее да намира информация, да създава, редактира и съхранява данни с помощта на компютър;
 • умее да се справя със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език;
 • прилага нормативната уредба и стандартите за работа в търговски обект;
 • умее да поддържа търговския екстериор и интериор на търговския обект;
 • умее да аранжира стоки на щанд и витрина;
 • умее да тегли, разфасова, комплектова и опакова в подходящи материали различни стоки;
 • умее да приема парични суми, връща рестото, издава касови бележки, съставя фактури и попълва гаранционни карти;
 • подбира средства и методи за насърчаване на продажбите;
 • умее да провежда търговски демонстрации;
 • умее да прилага съвременни продажбени техники;
 • умее да работи с търговско оборудване и инструменти.
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви специалности ще откриете в програмата?

По професия „Продавач – консултант“ се организират професионално обучение по специалност:

 • Продавач консултат – за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Продължителността на обучението е между 3 месеца и 1 година, в зависимост от индивидуалните възможности на всеки курсист.

По всички модули от учебните програми ЦПО „Богоя“ организира курсове по част от професията и надграждащи обучения, в които имате възможност да придобиете знания и умения за отделните процедури и/или услуги. Курсовете се провеждат според индивидуалните Ви възможности и предпочитания и съгласно разработена индивидуална учебна програма.

За повече информация за текущите ни обучения можете да разгледате „Събития

КАНДИДАТСТВАЙ

Какви документи ще получите след завършване на програмата?

След завършване на обучението по професия „Дизайнер“ Вие получавате:

Свидетелство за професионална квалификация за придобита III-та степен по Образец № 3-54 на МОН

[/fusion_text]

Удостоверение за професионално обучение по част от професията по Образец № 3-37 на МОН

КАНДИДАТСТВАЙ

 

Такси за обучение

Цената на обучението се определя в зависимост от избора Ви на вида обучение:

 • За придобиване на II-ра степен на професионална квалификация – 1300 лв.
 • За професионално обучение по индивидуална учебна програма и по отделен модул, можете да направите запитване на тел. 052/613071 или моб.тел. 0879/972 787, 0895/776 200, 0895/776 205 или на email: bogoia_m@abv.bg
КАНДИДАТСТВАЙ

Учебен план по специалността?

В обучението по професия „Продавач – консултант“, специалност „Продавач – консултант“, в рамките на 660 учебни часа Вие ще изучавате следните учебни модули:

 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Икономика на търговията
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Бизнес комуникации
 • Фирмено право
 • Чужд език по професията – английски език
 • Стокознание
 • Организация и оперативно управление на търговията
 • Счетоводство на търговското предприятие
 • Психология на търговията
 • Борси и борсови операции
 • Търговски дизайн
 • Електронна търговия
 • Учебна практика
 • Работа с документи в търговско предприятие
 • Бизнес комуникации
 • Работа в търговски обект
 • Производствена практика
КАНДИДАТСТВАЙ

Какви са кариерните възможности след завършване на обучението?

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Продавач-консултант“ могат да се обучават за придобиване на квалификация по професиите“Брокер“ и „Търговски представител“ – трета степен на професионална квалификация, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка за професионално направление „Търговия на едро и дребно“ се зачита.

Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Продавач-консултант“, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

След приключване на обучението по професия „Продавач-консултант“ можете да постъпвате на длъжности ), включени в единични групи 5223 Продавач-консултанти, както и други подобни, допълнени при актуализиране на НКПД.

КАНДИДАТСТВАЙ

Your Content Goes Here

Присъедини се към над 1000 УСПЕШНО завършили курсисти

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас.